Vedtekter

Vedtekter for Telepensjonistenes forening Fornebu, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21.09.2011 og sist endret på årsmøtet 14.02.2018

§ 1
Navn

Foreningens navn er: ” Telepensjonistenes forening Fornebu”

§ 2
Formål

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes landsforbund og har som formål å samle telepensjonister for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3
Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefeller/samboer, kan bli medlem av foreningen.

§ 4
Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og skal ikke være lavere enn en minstekontingent som fastsettes av forbundets landsmøte.

Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent pr. 31.12 vil bli strøket som medlem pr. 31.12 samme år.

§ 5
Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen (1. kvartals utgang) 15 februar. Det innkalles med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:
– beretning
– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)
– fastsetting av medlemskontingent, jfr § 4
– budsjett
– vedtektene, jfr § 10
– valg i henhold til § 6. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.
– innkomne forslag.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.
Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 6
Styret

Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer og to vararepresentanter.
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. Et av styrets medlemmer bør være datakontakt og ha ansvar for foreningens hjemmesider i forbundets internettbaserte informasjonsorgan ”Nettavisen”.
Styrets medlemmer velges normalt for 2 år. Leder og kasserer velges det ene året, og nestleder og sekretær det neste året. Den samme ordningen gjelder ved valg av øvrige styremedlemmer.

Hvert år velges :

– to vararepresentanter til styret
– to revisorer og en vararepresentant for disse
– valgkomité på inntil tre medlemmer og en vararepresentant
– arrangementskomité
– turkomité
– krokomité

Årsmøtet kan for enkelte kandidater som skal velges hvert år, gi valget en funksjonstid på 2 år.

§ 7
Styrets oppgaver

Styret skal
– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål
– holde god kontakt med forbundets øvrige organer
– veilede og følge opp arbeidet til komiteer
– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og
beholdning alltid er i orden
– oppnevne kontaktperson for Telepensjonisten.

§ 8
Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 9
Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr § 5), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.
Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring.( Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted). Gjenværende aktiva tilfaller forbundet.

§ 10
Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endring i vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.