Årsberetning 2019 Telepensjonistenes forening Hamar

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019 Telepensjonistenes forening Hamar.

Årsmøtet ble avviklet 6. februar 2020

Styret har bestått av følgende personer:

Leder:                                Eivind Stensrud Edvardsen

Nestleder:                          Arnfinn Hongseth

Sekretær:                           Magnhild Kalseth

Kasserer:                           Dagrun Nordbø Jørdre
Styremedlem :                  Vera Westlie Furulund

Varamedlem:                    Elinor Engebakken
IT-kontakt/hjemmeside: Lisa Rustadbakken

Klubbleder Tynset:           Grete Seim

 

Arrangementskomite:        Anne May Brattrud Andersen

Anne Lise Sæther
Marit Kristiansen

Varamedlem:                 Ingrid Karila

 

Revisorer:                      Astrid Helgemo

Anne Marie Brattrud Andersen

Varamedlem:                Egil Jordhøy

 

Kontakt for Telemuseet:    Kåre Garmager

Varamedlem:                       Arild Gundersen

 

Valgkomite:                       Anne Lise Sæther – leder

Olav Nilsen
Anne Buchholdt

Varamedlem:                    Per Krokan

 

Medlemsutvikling.
Medlemstallet pr. 31.12.18 var 86 betalende medlemmer. Pr. 31.12.2019 er det 76 betalende medlemmer.
Vi har et æresmedlem, Jon Kroken.

3 av foreningens medlemmer har gått bort i 2018.
Reidun Kverneng, Jon Flusund og Grete Seim.
Grete sin bortgang har medført at vi ikke lenger har noen klubbleder på Tynset.

Styreaktiviteter.
Det er i perioden 01.02.19 – 01.02.20 avholdt 11 styremøter.
1 fellesmøte med Telepensjonistenes forening Lillehammer og TP Gudbrandsdal for å diskutere samarbeid på tvers.  Dette gjelder spesielt arrangement av turer, siden alle foreningene har utfordringer med å få nok deltagere til turene og ofte må avlyse.
Utarbeidet Aktivitetsplan for 2019
Pensjonistenes dugnad for Telenor.
Styret har tatt i bruk medlemsmodulen i StyreWeb og oppdaterer denne fortløpende.

Informasjon til medlemmer går via flere kanaler.  Innkallinger til møter/turer sendes på e-mail og følges opp med påminnelse på sms.
Info blir også oppdatert på vår webside og på vår facebook side.
Erfaringene er at det er noe begrenset bruk av nettsidene.

Magnhild Kalseth var styrets representant på Landsmøtet 7.- 8. mai.

Vi har 2 representanter i Hamar kommune eldreråd. Arnfinn Hongseth er fast representant og Inger Hongseth er vara..

Medlemsaktiviteter

11. januar medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
Prest og psykolog Susanne Sønderbo holdt foredrag om «Aktive Eldre»
13 medlemmer var til stede.

 1. mars medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar.
  Kåseri ved Per Øivind Sandberg. Han kåserte om Hamar by sin historie fra den ble kjøpstad i 1849 og 100 år fram i tid.
  Kåre Garmager og Jon Kroken fortalte fra telehistorien i Hamar.
  17 medlemmer møtte opp denne kvelden.

  10. mai.
  Fredagskaffe på Prøysenhuset med et superflott kakebord og koselig underholdning.
  19 medlemmer hadde tatt turen til Prøysenhuset.

  13. juni.
  Fellesmøte/sommeravslutning med Lillehammer på Veimuseet, Hunderfossen.
  Lillehammer var ansvarlig for arrangementet. 18 personer deltok fra Hamar.

  10. oktober.
  Medlemsmøte med omvisning på Utvandrermuseet, Ottestad
  Museet viser livet til norske utvandrere som slo seg ned i den amerikanske Midtvesten i tiden 1870 – 1920.
  12 medlemmer møtte opp i gråværet og fikk en interessant reise i utvandrerens liv.

  14. november.
  Medlemsmøte på Frivilligsentralen i Hamar
  Sosialt samvær hvor 11 medlemmer møtte opp.

  5. desember.
  Julearrangement på Hamarstua Domkirkeodden.
  Denne kvelden var det 32 stykker som koste seg i hyggelig selskap med god mat og godt drikke.

  Turer
  Årets høsttur for telepensjonistene i Hamar og Lillehammer var planlagt til «Flor & Fjære», den fantastiske parken på øya Sør – Hidle. På grunn av manglende oppslutning ble dessverre turen avlyst.

Økonomien
Det ble et lite underskudd dette året. Økonomien er fortsatt god, vi har en del
oppsparte midler på «bok»

Kontingentsatsen i 2019 har vært kr. 250,- pr. medlem.

På årsmøtet i 2019 ble det vedtatt følgende satser for tillitsvalgte i styret:
Leder                             kr. 3000,-
Nestleder                       kr. 1500,-
Kasserer                        kr. 2500,-
Sekretær                        kr. 2500,-
IT kontakt/                      kr. 1500,-
ansvarlig hjemmeside

Representasjon.
5 medlemmer fra lokalforeningen er med i Pensjonisthjelpen i Hamar Kommune.
Anne May Brattrud Andersen, Aud Bekkevold, Anni Marit Fadnes, Astrid Helgemo og Anne Lise Sæther. Anne Marit Fadnes har trukket seg ut i løpet av året.

Styret

Eivind Stensrud Edvardsen                          Arnfinn Hongseth

Magnhild Kalseth                                           Dagrun Nordbø Jørdre

Vera Westli Furulund