Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Medlemskap
Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem gjennom lokalforeningene. Telepensjonister som bor på steder som ikke er dekket av en lokalforening, kan tegne medlemskap direkte i forbundet. Innmeldingsblankett finner du ved å klikke på denne lenken.

Husk sammen er vi sterke og dess flere vi er desto større styrke har vi i forhold til med blant annet Telenor og Telenor Pensjonskasse når saker skal drøftes.

Samarbeid for å trygge og sikre medlemmenes vilkår
Vi samarbeider med Telenor og tillitsvalgte i konsernet, andre pensjonistforbund og aktuelle sammenslutninger. Opparbeidede rettigheter og vilkår for pensjonistene er under hardt press fra flere hold og de negative angrepene øker fra myndighetene. Landsforbundet må derfor fortsatt bruke både tid og energi generelt på utviklingen av pensjonistenes levevilkår, med spesiell fokus på telepensjonistene – både de som allerede er pensjonister og de som i fremtiden skal bli pensjonister.