Årsmøte 01.02.18

Årsmøte 01.02.18

 

​PROTOKOLL
​fra
Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 01.02.2018 kl 13.00

Møtet ble holdt på Sanitetssenteret Bogneset
39 medlemmer med stemmerett var tilstede.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet, og ønsket alle velkommen til årets første samling.
Deretter fremsa han minneord over medlemmer som har gått bort i 2017;
Gunnhild Liavåg døde i april 2017, Jorunn Synnes døde i juni 2017, og Gerd Birgitte Olsen døde i januar 2018.
Møtet hedret de som hadde gått bort med ett minutt stillhet.

Inge Westad hilste fra Inger Johanne Folland og
Aud Sørvaag hilste fra Hildur Erlandsen.
Disse hadde ikke anledning til å delta i møte denne dagen.

Judith Heitmann tok ordet og takket for oppmerksomheten til sin 90 års dag.

Som vanlig var det allsang og servering, denne gang var det lapskaus, kaffe og kaker på menyen.

Referat fra julemøte 07.12.2017 ble opplest og godkjent med en merknad.

Deretter ble Årsmøtet satt.

Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble deretter godkjent.

​DAGSORDEN:

​ ​1 Åpning

​2 Årsberetning 2017

​3 Revidert regnskap 2017

​4 Vedtekter for TP Ålesund

​5 Fastsetting av medlemskontingent

​6 Innkomne forslag

​​7 Valg

Sak 1 Åpning

Leder Helge Haram åpnet og ledet Årsmøtet.
Protokollfører var Arnhild Løndal
Reidun Svensen og Ola Måløy ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Årsberetning 2017

Styrets årsberetning for 2017 ble opplest av leder, og godkjent uten merknad.
Medlemsutviklingen i foreningen er god. I 2017 ble 10 nye medlemmer innmeldt.
Pr. 31.12.2017. hadde TP Ålesund 81 medlemmer.

Sak 3 Revidert regnskap for 2016
Kasserer Helge Schrøder fremla revidert regnskapet for 2017 og kommenterte de enkelte postene.
Det fremkom ingen merknader.

Økonomien i foreningen er god.

Vedtak:
Regnskapet for 2017 er enstemmig godkjent.
Regnskapet er vedlagt protokollen.

Sak 4 Vedtekter for TP Ålesund

Nestleder Inge Westad refererte vedtektene for TP Ålesund.
Vedtektene ble enstemmig vedtatt uten endringer av årsmøtet.

Sak 5 Fastsetting av medlemskontingent

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2018 skal være uendret fra 2017.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2018 er kr. 150,- pr. medlem pr. år.

Sak 6 Innkomne forslag

Styret la fram forslag om at godtgjøring til styret for 2017 skal være
på kr. 2000 til leder, kr 1500 til kasserer, kr 1500 til sekretær og kr. 1500 til redaktør.
De øvrige tillitsvalgte honoreres med gavekort på kr 300,- når de fratrer sine verv.
Ingunn Ellefsen foreslo at beløpet på gavekort skal økes til kr 500,-
forslaget falt mot 7 stemmer.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Ingen andre saker til behandling.

Sak 7 Valg

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:
Anne Grethe Honningsvåg, Ingrid Dyrli Øie og Halldor Skarbø

Anne Grethe Honningsvåg la fram valgkomiteens innstilling.
Deretter ble valget gjennomført v/leder.

Vedtak:
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder : Helge Haram ​​ikke på valg
Nestleder:​Inge Westad​​ikke på valg
Kasserer:​Solveig Løwensprung ​ny valgt for 2år
Sekretær:​Arnhild Løndal​​gjenvalg for 2 år
Styremedlem Erlend Nordli ​​ikke på valg

Varamedlemmer: 1. vara Aud Sørvaag gjenvalgt for 1år
2. vara Anne Grethe Honningsvåg gjenvalgt for 1 år.

Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara:​ Hans Berg gjenvalgt for 1 år.

Turkomite: Solveig Grimstad Hansen ny valgt for 1år
​Vigdis Haram gjenvalgt for 1 år

Redaktør hjemmeside: Aud Sørvaag gjenvalgt for 1 år.
Vara: Erlend Nordli gjenvalgt for 1 år.

Arrangementskomite: Erlend Nordli ​ gjenvalgt for 1 år
​ Anne Marie Holen ny valgt for 1 år
​ Roe Holen ny valgt for 1år
​ Edel Slinning ny valgt for 1 år.

Valgkomite:​ Anne –Grethe Honningsvåg, Ingrid Dyrli Øie og Haldor Skarbø.
Gjenvalgt for 1år.

Samtlige kandidater ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
.
Leder takket avtroppende tillitsvalgte for innsatsen og overrakte gavekort.

De avtroppende fikk gavekort – og klem.
Solveig Kalvø
Rigmor L Pedersen
15 år som kasserer fortjener klem fra lederen.

Loddsalget innbrakte kr.4.300.,- brutto.

Dagens heldigste vinner, Ingrid Dyrli Øye.

Til slutt takket leder for frammøte og hevet møtet kl 15.30

Neste møte er torsdag 01.mars 2018

Ålesund 01.02.2018Helge Haram​                                    Arnhild Løndal
-styreleder-​                                         – referent-

Reidun Svensen​                                        Ola Måløy​