Årsmøte 07.02.2019

Årsmøte 07.02.2019

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 7. februar 2019.

PROTOKOLL

fra

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Ålesund 07.02.2019 kl 13.00

 

Sanitetshjemmet

Møtet ble holdt på Sanitetshjemmet på Bogneset
38 medlemmer med stemmerett var tilstede.

Leder Helge Haram åpnet og ledet møtet, og ønsket alle velkommen til årets første samling,
og da spesielt Bjørg Skjong som var årets første nye medlem.

Deretter fremsa han minneord over Gerd Birgitte Olsen som gikk bort i januar 2018.
Møtet hedret Gerd Birgitte med ett minutt stillhet..

Referat fra julemøte 13.12.2018 ble opplest og godkjent uten merknad.

Sekretær

Deretter ble Årsmøtet satt.

Det var ingen merknader til innkallingen følgende og dagsorden ble deretter godkjent.

DAGSORDEN:

1  – Åpning

2  – Årsberetning 2018

3  – Revidert regnskap 2018

4  – Vedtekter for TP Ålesund

5 –  Fastsetting av medlemskontingent

6  – Innkomne forslag

7  – Valg

Sak 1 –  Åpning:

Leder Helge Haram åpnet og ledet Årsmøtet.
Protokollfører var Arnhild Løndal
Unni Svinø og Kjetil Romestrand ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 –  Årsberetning 2018:

Styrets årsberetning for 2018 ble opplest av leder, og godkjent uten merknad.
Medlemsutviklingen i foreningen er god. I 2018 ble 2 nye medlemmer innmeldt.
Pr. 31.12.2018. hadde TP Ålesund 82 medlemmer.

Sak 3 –  Revidert regnskap for 2018:
Kasserer Solveig Løwensprung fremla revidert regnskapet for 2018 og kommenterte de enkelte postene.
Det fremkom ingen merknader.

Økonomien i foreningen er god.

Vedtak:
Regnskapet for 2018 er enstemmig godkjent.
Regnskapet er vedlagt protokollen.

Sak 4 –  Vedtekter for TP Ålesund:

Sekretær Arnhild Løndal refererte vedtektene for TP Ålesund.
Vedtektene ble enstemmig vedtatt uten endringer av årsmøtet.

Sak 5 –  Fastsetting av medlemskontingent:

Styret la frem forslag om at medlemskontingenten for 2019 skal fastsettes til
kr.200,- pr. medlem pr. år.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Medlemskontingenten for 2019 er kr.200,- pr. medlem pr. år.

Sak 6 –  Innkomne forslag:

Styret la fram forslag om at godtgjøring til styret for 2018 skal være
på kr. 2000 til leder, kr 1500 til kasserer, kr. 1500 til nestleder, kr.1500 til styremedlem
kr 1500 til sekretær og kr.1500 til redaktør.
De øvrige tillitsvalgte honoreres med gavekort på kr 300,- når de fratrer sine verv.

Vedtak:
Årsmøtet støtter styrets forslag.
Ingen andre saker til behandling.

Sak 7 –  Valg:

Årets valgkomite har hatt følgende sammensetning:
Anne Grethe Honningsvåg, Ingrid Dyrli Øie og Halldor Skarbø

Anne Grethe Honningsvåg la fram valgkomiteens innstilling.
Deretter ble valget gjennomført v/leder.

Vedtak:
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Styreleder: Inge Westad valgt for 2 år
Nestleder: Inge Paul Kleppe valgt for 2 år
Kasserer: Solveig Løwensprung ikke på valg
Sekretær: Arnhild Løndal ikke på valg
Styremedlem: Gunnveig Skilbrei valgt for 2 år

Varamedlemmer: 1. vara Anne Grete Honningsvåg valgt for 1 år
2. vara Gerd Waage valgt for 1 år

Revisor: Laila Wik Romestrand gjenvalgt for 1 år
Vara: Hans Berg gjenvalgt for 1 år.

Tur-komite: Solveig Grimstad Hansen gjenvalgt for 1 år
Ingrid Dyrli Øie valgt for 1 år

Redaktør hjemmeside: Dan Alfred Vindheim valgt for 1 år
Vara: Aud Sørvaag valgt for 1 år

Arrangementskomite: Solveig Løwensprung ny valgt for 1 år
Anne Marie Holen gjenvalgt for 1år
Roe Holen gjenvalgt for 1 år
Edel Slinning gjenvalgt for 1 år

Valgkomite: Margrethe Løken , Arnhild Løndal og Ola Måløy
Valgkomiteen er valgt for 1 år.

Samtlige kandidater er blitt forespurt og sakt seg villige til de enkelte vervene.
Alle ble enstemmig valgt ved akklamasjon.
.
Leder takket avtroppende tillitsvalgte for innsatsen og overrakte gavekort.

Avtroppende styremedlemmer

Leder Helge Haram går nå ut av styret etter 12 år som leder, på vegne av styret og
de øvrige medlemmene takket Solveig Løwensprung Helge for godt lederskap og
samarbeid, og overrakte blomster og gavekort.
Helge takket tilbake for seg.

Helge Haram av trer som leder etter 12 år.

Flere andre medlemmer tok også ordet og takket styret og komiteene for godt arbeid i året som er gått.

Solveig Finstad leste diktet ”En vakker dag” av Arne Pedersen, samt et morsomt ferieminne
som han hadde kalla ”Joggevisa”

Solveig Finstad

 

Solveig Grimstad Hansen fra tur-komiteen oppfordret medlemmene til å komme med ønsker
for årets turer.

Som vanlig var det matservering og loddsalg.
Lapskaus , kaker og kaffe stod på menyen.

Loddsalget innbrakte kr.4.500 ,- brutto

Til slutt takket leder for frammøte og hevet møtet kl 15.30

Neste møte er torsdag 07mars 2019

Ålesund 07.02. 2019

Helge Haram                                  Arnhild Løndal
-styreleder-                                         – referent-

Unni Svinø                                   Kjetil Romestrand