Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

11. februar 2020

Årsmøte 2020 i Telepensjonistenes forening Telemark

 

Telepensjonistenes forening i Telemark avholdt årsmøte i Telenors kantine i Skien den11. februar 2020. I tillegg til 43 stemmeberettigede medlemmer var Finn-Egil Elster, medlem av Styret i Telepensjonistenes Landsforbund, tilstede.

Leder Lisbeth Kleiv ønsket alle hjertelig velkommen. Alle nye medlemmer ble ønsket spesielt velkommen. Deretter leste hun et dikt av Karin Stokke.

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Etter navneopprop ble Erik Skau valgt som møtedirigent. Han ga ordet til sekretæren som la fram årsberetningen for perioden 13. februar 2019 – 11. februar 2020. Deretter ble revidert regnskap for 2019 og budsjett for 2020 lagt fram av kasserer. Regnskapet viste at det er brukt 5301 kroner mer enn det som har kommet inn. Økonomien er likevel god. Både årsberetning og regnskap ble godkjent. Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte ble enstemmig vedtatt.

Lisbeth avsluttet den offisielle delen av årsmøtet med takk og heder til de som gikk ut av sine verv. Nye tillitsvalgte, og de som fortsetter i sine verv, ble ønsket hjertelig velkommen i styret for neste periode. Hun takket alle komiteer, samt redaktør Ove, for godt samarbeid. Deretter «klubbet» hun av årsmøtet.

Telepensjonistenes forening Telemark fikk inn 16 nye medlemmer i 2019, noe leder Lisbeth Kleiv er stolt av. Det er i tillegg kommet inn 3 nye medlemmer i 2020. Når det gjelder framtidige medlemsmøter oppfordret hun alle til å komme med tips til aktuelle underholdere.

Så ga hun ordet til Finn-Egil Elster, kasserer i Telepensjonistenes Landsforbund. Han takket for invitasjonen og ga et kort resyme av sin egen karriere i Telenor, bl.a. har han vært i Skien før i forbindelse med jobb. Pr dato er det ca. 3150 betalende medlemmer på landsbasis. Den minste foreningen er Larvik og den største er Bergen. Telemarksforeningen ligger midt på treet i antall medlemmer. Han sa deretter litt om økonomien. Telenor har redusert tilskudd til foreningen «år for år» og ønsker gjenytelser for pengene vi får. Landsforeningen har «penger på bok», men økonomien i lokalforeningene er variabel. Vi ble oppfordret til å spare, samt finne andre inntektskilder. Kanskje vi bør øke inngangspenger fra kr 50 til f.eks. kr 70?
Elster ga oss ros for å ha fått inn en representant i Eldrerådet, samt for vårt engasjement på Facebook og i bladet Telepensjonisten. Lisbeth takket for informasjonen og overrakte Elster en «teleblomst». Hun ga oss alle en beklagelse for at underholdningen uteble. Uten underholdning ble det mer tid til å prate med hverandre – og det så det ut til at møtedeltakerne satte pris på.

Arrangementskomiteen serverte gode snitter, bløtkake og kaffe. Det ble også utlodning med mange og hyggelige gevinster. Avslutningsvis ga Lisbeth oss et dikt på veien hjem.

Sekr.