Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

10. februar 2020

Protokoll fra årsmøtet på HIAS i Sandnessjøen mandag 10. februar 2020, kl 11.30.
28 medlemmer var til stede.

Sak 1/20 Åpning ved lederen.
Turid Nordnes ønsket velkommen til årsmøtet. Deretter 1 minutts stillhet for 3 medlemmer som var gått bort. Ingen merknader til innkalling og saksliste. De ble begge enstemmig godkjent.

Sak 2/20 Valg av møteleder og sekretær.
Årsmøtet valgte henholdsvis leder og sekretær til møteleder og referent. Til å underskrive protokollen ble Rita Røst Olsen og Helene Dalen Andersen valgt.

Sak 3/20 Årsberetning for 2019.
Turid Nordnes leste årsberetningen. Bill Rønning mente det er synd at foreningen ikke hadde noen kandidat til eldrerådet. Synnøve Jonassen er innvalgt som medlem fra LHL. Anne Sophie Egeness mente det er viktig at vi får vite hva som foregår i eldrerådet.
Beretningen ble godkjent.

Sak 4/20 Kontingent 2021.
Kontingent blir som før kr 150,- pr medlem.

Sak 5/20 Styrehonorar.
Nå: Leder kr 3500,-, turleder kr 500,-, kasserer kr 2000,-, sekretær kr 1000,-. Vedtatt uendret.

Sak 6/20 Vedtekter.
Ingen endringer foreslått. Enstemmig vedtatt.

Sak 7/20 Regnskap 2019 og budsjett 2020.
Regnskap og budsjett var utdelt til deltakerne, og ble i tillegg referert av kasserer. På spørsmål fra Bill Rønning opplyste kasserer at foreningens eiendeler stort sett består av ny kopimaskin, innkjøpt i 2019 for ca. 4.000 kroner. Denne er ført i driftsregnskapet under post for kontorutgifter. Revidert regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak 8/20 Innkomne saker.
Ingen saker mottatt.

Sak 9/20 Dekning av reiseutgifter.
Blir som tidligere: De som kommer fra steder utenfor Sandnessjøen får dekket reiseutgifter til rutegående kommunikasjon mot kvittering. De som kjører egen bil (med påsittere) får dekket kr 2,50 pr km og kr 0,45 pr passasjer, og selvsagt bompenger.

Sak 10/20 Valg.

Valgkomiteens forslag til styre:

Leder:              Turid Nordnes                          Ikke på valg                  ett år igjen

Nestleder:        Rigmor Bosness                      Velges for 2 nye år

Kasserer:          Ingvard Johansen                   Ikke på valg                 ett år igjen

Sekretær:         Helene Dalen Andersen         Ny velges for 2 år

Styremedlem: Terje Pettersen                        Velges for 2 nye år

”                         Eilif Dagsvik, Mosjøen           Velges for 2 nye år

”                         Rita Røst Olsen (ny)                Ikke på valg                ett år igjen

 

Følgende har ett års funksjonstid:

Varamedlem: Berit Bardal                            Gjenvalg

Revisor:           Kjell Erling Bardal                     ”

»                        Olav Kristoffersen                      ”

Vararevisor:    Torunn Ottestad                        ”

Turkomite:     Turid Nordnes (leder)               ”

”                        May Helen Dagsvik                    ”

”                        Greta Ingebrigtsen                    ”

Valgkomite:    Asbjørg Hagenes (Leder)         ”

”                         Anne-Lise Lauritzen                  ”

”                        Wenche Pettersen                     ”

Vara:                Lillian Olsen                            Ny

 

Alle ble enstemmig valgt.

Årsmøtet slutt 1220.

Deretter var det bespisning for alle møtedeltakerne.  Praten gikk livlig og glade minner ble delt.

Ingvard Johansen leste som vanlig en munter historie, denne gang om Telegrammet.

Sandnessjøen 10.02.2020

Marta Rønning, referent

 

 

——————————————-                                                             ———- —————————————-

Helene Dalen Andersen (sign)                                                                           Rita Røst Olsen (sign)