Foreningens historie 2009 – 2016

Inger Qvam har også skrevet historien fra 2009 - 2016 På bildet er Inger Qvam og Marie Aashagen

Telepensjonistenes forening

Trondheim

Pensjonistforeningens Historie

2009 – 2016

Trondheim, 31. desember 2016 Inger Qvam

Telepensjonistenes forening, Trondheim

  1. Resyme over foreningens aktiviteter 12.03.2009 – 31.12.2016

 Oppdragsgiver er foreningens styre v/ leder Marie Aashagen

 Bakgrunn for etablering av foreningen

 Hvem kan bli medlemmer

 Foreningens styre

 Æresmedlemmer.

 Valg

 Rapporter og beretninger

 Medlemstall / Kontingent

 Aldersfordeling

 Møter

 Landsmøte

 Lederkonferanse

 Jubileer

 Invitasjoner

Aktiviteter

 Reiser

 Fotokonkurranse

 Telepensjonisten / Foreningens Hjemmeside

 Økonomi

Verving 21. Avslutning – Tanker i tiden

 Telepensjonistenes  forening Trondheim – stiftet 23. mars 1971

 Resyme over foreningens aktiviteter 12.03.2009 – 31.12.2016

  1. Oppdragsgiver er foreningens styre v/ leder Marie Aashagen

 Bakgrunn for etablering av foreningen og dens start, jf. :

#  Utarbeidet jubileumsberetning   1971 –   1996 = 25 år

#                                – « –            1971  –   2001 = 30 år

#  Pensjonistforeningens historie   1971  –   2009 = 38 år

Denne ligger på hjemmesida vår

Vedtekter . Foreningen følger Forbundets formålsparagraf som er å verne og  fremme medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser . Vedtektene tilpasset de lokale foreninger er rettesnor for foreningens arbeid.

Hvem kan bli medlemmer

Alle som tidligere har vært i tilknytning til Televerket/ Telenor kan kan sammen med

sine partnere være medlemmer.

Egen folder «Velkommen som telepensjonist « er utarbeidet.

Foreningens styre

Tatt i betraktning foreningens alder har det gjennom årene vært solid kontinuitet i

Styret. I årene 1971 – 2016 har flg. vært ledere:

–   Johan Halten        14 år

–   Birger Andersen    4 år

–   Erling Aalberg       2 år

–   Leif Hovde            2 år

–   Rolf Bakkemo       2 år

–   Marit Woll             2 år

–   Inger Qvam            8 år

–   Ole Johnny Sandbekkhaug 5 år

–   Marie Aashagen, nåværende leder ble valgt i år 2010

I tillegg har vi hatt kontinuitet i de øvrige tillitsvervene, spesielt nevnes Jan Ross som

har vært Kasserer siden 2008.

 Foreningens styre i 2016: Leder Marie Aashagen, Nestleder Leif R. Simonsen, Sekretær Kari Bugten, Kasserer Jan Ross, Styremedlem Brit Vanvikmyr, Varamedlem Harald Vik og Else Gautvik

Æresmedlemmer.

Følgende er utnevnt som æresmedlemmer: Inger Qvam, Årsmøte 2005

Magnhild Hånes, Årsmøte 2009

Ole Johnny Sandbekkhaug, Årsmøte 2010

  1. Valg

Styrets representanter velges for 2 år i gangen.

I tillegg velges : –  Valgkomite

– Arrangementkomite

– Revisor m /vararepresentant

–    Styret foreslår kandidater til styret i Pensjonistenes Fellesorganisasjon-PFO,

og Styret oppnevner de som skal delta på PFO`s Årsmøte.

Marie Aashagen har vært vararepresentant til Styret i PFO i perioden 2009-

2011, deretter styremedlem i perioden 2012-2015.

–    Etter forslag fra Styret har Anne Evjen vært varamedlem i Seniorrådet

i Trondheim i perioden 2011-2015 og er nå styremedlem for perioden

2015-2019.

–    Styret sender forslag på representant til Eldrerådet  til Bystyret som oppnevner representanter.

Jf pkt 15. Representasjon

 Pensjonistforbundet. Det er opp til hvert enkelt medlem å melde seg  inn.

Alle rapporter og beretninger ble digitalisert i 2008/2009.

Å innføre et  papirløst kontor innhentet oss, og arbeid med å overføre alt

materiale på data ble gjennomført i 2008 / 2009.

 Medlemstall / Kontingent

Medlemstallet har variert noe fra år til år. I 2008 var medlemstallet 297  og ved

slutten av år 2015 var tallet 275. Pr 25.11.2016 :  257 medlemmer.

–  Kontingenten ble på Årsmøte 2016 endret fra  kr 220,- pr år til kr  250,- pr år.

 9.Aldersfordeling av medlemmene

Pr. 01.02.2015 er gjennomsnittsalderen på medlemmene 75 år. Gjennomsnittsalder

for 2016 er 77 år.

Antall medlemmer:  80-94 år:  80 medlemmer, 70 – 79 år : 143 medlemmer,

60 – 69 år : 34 medlemmer.

 10.Møter

–    Styremøter arrangeres en gang i måneden der aktuelle saker drøftes og behandles.

Saker av spesiell interesse er Eldreomsorgen i Trondheim. Styret ser på

Trondheim Seniorråd som et viktig organ når det gjelder de eldre i byen.

Styret har på flere møter hatt forholdene  i Eldreomsorgen i byen på sakslista

bl.a.med bakgrunn i avisskriverier høsten 2015.

Flere av foreningens medlemmer er på sykehjem, og også av den grunn er det

viktig  å følge opp saken.

Flere sykehjem i Trondheim har blitt godkjent som Livsgledesykehjem.

9 kriterier må oppfylles for å bli godkjent som et slikt sykehjem, bl.a. at beboerne skal ha frisk luft en gang i uka!

Telepensjonistenes forening har i brev 03.desember 2015

 gitt følgende uttalelse til Seniorrådets arbeid:

–   Etter vår mening bør Seniorrådet gi uttalelse i alle viktige saker som gjelder eldre og eldreomsorgen

–   Vi støtter opp om arbeidet med å opprette flere Livsgledesykehjem og ber

Seniorrådet gå kritisk gjennom de kriterier som foreslås.

–    Vi ber Seniorrådet påse at budsjettene innenfor helse-og omsorgssektoren setter

kommunen i stand til å gjennomføre alle de viktige tiltakene som politikerne

lovet under sommerens/høstens valgkamp.

Trondheim seniorråd har svart på vår uttalelse og ønsker å arbeide videre med våre

forslag.

Telepensjonistenes forening har sendt bekymringsmelding til Trondheim

Seniorråd datert 3. november 2016 ang.:

  1. Statsbudsjettet og rehabilitering av sykehjem og
  2. Nedleggelse av behandling for eldre med hoftebrudd.

Ad. Pkt 1 er regjeringens forslag til statsbudsjettet for neste år lagt opp til at

ordningen med statlige tilskudd til rehabilitering av sykehjem skal trappes ned

og fases ut.

Ad pkt. 2. leser vi at St. Olavs Hospital har lagt ned en meget vellykket

prøveordning for ny behandling av eldre med hoftebrudd.

 Styret ser med bekymring på det som er i ferd med å skje i begge sakene og ber

Seniorrådet påvirke sakene gjennom  de kanalene de har innflytelse.

 Trondheim Seniorråd skriver i brev av 15.11.2016 at de setter pris vårt

engasjement og innspill, og at de arbeider videre med disse sakene.

 Lokaleleie. Styremøtene ble holdt i Hornemansgårdens lokaler, men ble etter hvert

for dyrt. Møtene holdes nå i Kreftforeningens lokaler i Prinsens gt. der vi betaler

en sum til kreftsaken som kompensasjon for leie.

Medlemsmøter

Møtefrekvens.  Møte arrangeres en gang i månedene unntatt juni, juli og august.

–   Ekstra medlemsmøte på Tyholt 6.2.2012, der vi fikk informasjon om Telenor og teletekniske løsninger.

–    Møtelokale leies hos Det norske Misjonsselskap der leien har fordoblet seg

siden først på 2000 tallet. Inngangspenger er fortsatt kr. 50,-.

–    Oppmøte. I gjennomsnitt er 55 medlemmer på møtene dvs. 21,6%  av

medlemsmassen.

–   Program / tema: Styret arbeider kontinuerlig med å finne program som skal

favne de flestes interesser. Mye musikk og lokal historie står på programmet.

Spesielt for vår etat nevnes kåseriet «Fra krystallapparat til

GPS/Smarttelefon v/ nå avdøde professor emeritus  Gunnar Stette.

Videre har tema som omhandler eldre s.s Brannvern, Kosthold, Hjelpemidler,

Orientering om demens, sykehjem m.m. vært på programmet.

–     Åresalg. På hvert møte er det åresalg som  gir stor inntekt til foreningen. Året

2016 innbragte åresalget totalt kr. 35.214,-     

      –  Årsmøte. Av vedtektene går det fram hvilke saker som skal legges fram og

behandles på Årsmøtet.  Årsmøtene har vært arrangert innen utgangen

av 1. kvartal fram til år 2014  da dato ble framskyndet til innen ut-

gangen av januar måned. Landsstyret vil ha regnskapene og beretningene

så tidlig spesielt på grunn av at søknad om støtte fra Staten/NAV må

være innsendt innen utgangen av mars måned.

                           Landsstyret har vært representert på årsmøtene våre.

Årsmøte 2011  Odd Kåre Kvalheim, forbundsleder

2012  Anni Milward, forbundsleder.

                      2013  Wenche Fahsing, landsstyrerepresentant

2016  Arne Jenssen, forbundsleder

      –  Julemøte  arrangeres første onsdag i desember med stort oppmøte, ca 100

medlemmer m/følge. Møtene har vært arrangert  både på Rica Nidelven, Royal Garden og Scandic Lerkendal. Julemøte 2016 ble arrangert på Quality Hotel Augustin midt i sentrum av byen der 80 medlemmer var påmeldt  Underholdning har vært musikk og sang og av medlemmene selv. Maten er et stort trekkplaster med flott julemat med god drikke til. En god tradisjon som er viktig å ta vare på.

      Referat og bilder fra alle møtene i foreningens regi  ligger på Hjemmesida vår.

  Landsmøte.

    Dette arrangeres hvert annet år på ulike steder der alle lokalforeninger er representert.

Representanter til Landsstyret velges på Landsmøte.

Foreningen har også gjennom årene hatt flere representanter i Landsstyret. På

landsmøte i 2015 ble  Arne Jenssen fra vår forening valgt som Forbundsleder, og

Marie Aashagen ble valgt som landsstyremedlem.

Høsten 2016 er landet delt inn i 9 regioner med en kontaktperson for hver region

som representerer Landsstyret. Marie Aashagen er kontaktperson for fylkene

Trøndelag og Møre/Romsdal.

  1. Lederkonferanse

Lederkonferansene arrangeres hvert annet år som et bindeledd mellom foreningene

der aktuelle saker drøftes og tas opp til behandling. Spesielt nevnes at et

«Organisasjonsutvalg» ble vedtatt etablert av Landsmøte i 2013. Landsstyret vedtok

i møte 29. august 2013 utvalgets mandat og sammensetning.

 Mandat: Utvalget skal vurdere og fremme forslag til framtidig organisasjon/

virksomhet for Telepensjonistenes Landsforbund med utgangspunkt i:

¤ Forbundets samlede økonomi

¤ Prognose/estimat over framtidige inntektsmuligheter

¤ Kostnadsutviklingen de senere år og de utfordringer forbundet og lokalforeningene

står ovenfor når det gjelder kostnadsutviklingen i kommende år

¤ Medlemstall, sentralt og lokalt

¤ Prognoser/estimat over framtidig medlemsutvikling

¤ Framtidig organisasjonsstruktur, herunder rekruttering av tillitsvalgte

¤  Samarbeidsformer for best mulig å ivareta medlemmenes interesser i årene

framover

¤ Oppfølging av Landsmøtet 2013

I tillegg er det foreslått: En vurdering av en mer rimelig fordeling av tilskuddet fra

Forbundet.

    Utvalgets sammensetning:     Utvalgsleder Odd-Kåre Kvalheim

Medlem        Jostein Valved, Lillehammer (sekretær)

«                 Marie Aashagen, Trondheim

«                 Gerd Blomstrand Kristensen, Bodø

«                 Jacob R. Utvik, Haugesund

«                 Kjell Ivar Tangen, Fornebu

«                  Kjell Engen, Arbeidsutvalget

Utvalgets innstilling ble oversendt Landsstyret i slutten av 2014 for behandling på

Landsmøte 2015.  Her ble imidlertid innstillingen kun lagt frem som orientering og

etterpå oversendt det nye styret for videre behandling av forslagene som fremkom i

innstillingen.

Jubileer

    2001   30 år feiret på Savalen Fjellhotell i Østerdalen

2011   40 år markert på Årsmøte

2016   45 år ikke markert

Invitasjoner

   –  Pensjonisttreff /Teleklang

      Invitasjon fra sangkoret Teleklang til en aften på Tyholt har blitt en årlig tradisjon.

      Koret underholder og byr på et flott aftensbord. Dette er noe pensjonistene setter

stor pris på.

 Telenor  har i flere år invitert pensjonistene til deres julekonsert i Lademoen Kirke.

Og 20.10.2011 var pensjonistene invitert til omvisning i Telenors lokaler

på Tyholt.

 Aktiviteter. Viser også her til Hjemmesida vår der du kan lese om alle

aktivitetene.       

–    Aktivitetsdag er et landsomfattende tiltak der det er ønske å få med flest mulig ut på tur. Dette arrangeres hvert år 10. mai . Styret foreslår møtested der alle inviteres til å bli med. Møtested velges i nærheten av byen, og etter en times vandring er det hyggelig samvær med kaffe og vafler.

–     Teaterbesøk, fotball på Lerkendal, Allsang på Rockheim, Omvisning på

NRK

–    Trimgruppe. Gruppen er en aktiv gjeng med 12 medlemmer som møtes i

kjelleren på Tyholt hver torsdag kl. 13.00 – 14.00. Etterpå er det  godt med

kaffe på Kantina.

Gruppens medlemmer betaler egenandel til Styret, og Styret betaler utgifter

til instruktørene Eli Skaar og Bjørg Overland.

–    Jentebølgen har ikke vært aktiv siden Hildur Zahl sluttet etter mange år

som kontaktperson.

–   Representasjon. Foreningen har vært representert i :

PFO – Pensjonistenes  Fellesforbund

Trygghet i symfoni

Eldrerådets høstkonferanse 26.10.2010

Eldres Dag

Seniorrådet i Trondheim

Seminaret Vold mot eldre

Omsorgskonferanse

Reiser, jf vedlegg År 1999 – 2016.

      Foreningen har en god tradisjon og erfaring både på inn-og utenlandsturer.

      Utenlandsturene  startet i 1999 med en tur til Skagen lengst nord i Danmark, og det

har siden vært arrangert turer rundt om i mange land i Europa. Siste utenlandstur var

sommeren 2016 til London og Syd-England.  Referat og bilder fra turene ligger på

hjemmesida vår. Jf. vedlegg «Reiser 1999-2016».

Da reisegruppen ble nedlagt i år 2007 , har arbeidet med reisene vært lagt til en av

Styrets medlemmer. Gerd Grande har vært «Reisegeneral» i årene 2008 – 2016.

 Fotokonkurranse

      Det har flere ganger vært arrangert fotokonkurranser der medlemmer har sendt inn

bidrag med flotte bilder fra inn og utland. Premie utdelt til den beste  fotograf.

 Telepensjonisten / foreningens Hjemmeside

      Telepensjonisten er bladet vårt som kommer ut fire ganger i året.

Bladet sendes ut til alle medlemmer i de lokale foreninger.

Innholdet gjenspeiler hva telepensjonistene over hele landet er opptatt av.

Jan Hassel, medlem i vår forening har vært redaktør i mange år og er fortsatt en

viktig bidragsyter. Styret peker ut en kontaktperson til bladet. Gunnhild Skoglund

er nå bladets redaktør. Ansvarlig redaktør er Forbundsleder Arne Jenssen.

I 2015 ble bladet lagt inn elektronisk, og det kan leses under Telepensjonisten.no.

 Hjemmesida vår er et godt bidrag til informasjon og er et godt verktøy for

medlemmer å søke informasjon.

Der finner vi alt som rører seg både i styremøter, medlemsmøter og reiser.

Hjemmesida vår er utviklet fra den spede begynnelse til at det nå er 4

regioner med en ansvarlig redaktør. Jan Ross er regionansvarlig for Trøndelag og for

vår forening. Det har på flere medlemsmøter vært orientert om hjemmesida vår .

Økonomi.

          Styret har forvaltet foreningens økonomi godt gjennom mange år. Tilskudd

fra  Telenor og personalorganisasjonene har bidratt til at planlagte aktiviteter kan

gjennomføres. Medlemmene bidrar også i form av sitt medlemskap og ved kjøp av

årer på medlemsmøtene.

Utgifter og inntekter går fram av foreningens årlige Regnskap. Ang. utgifter kan

spesielt nevnes sending av et blomsterkort til medlemmer som fyller runde år

og sending av bårebukett når et medlem går bort.

Verving

             Som vi kan lese av medlemstallet registrerer vi at det er noe nedgang i antall

medlemmer. Verving har vært et aktuelt tema i mange år, og det har vært lagt

ned mye arbeid med å informere om pensjonistforeningen både til Telenor og til

arbeidstakere som slutter.

Det har vært konkurranse blant medlemmene om å verve nye medlemmer, samtidig

som Styret med jevne mellomrom har hatt saken oppe på agendaen.

        21.Avslutning – Tanker i tiden

        Formålsparagrafen er ganske omfattende: « Å verne og fremme medlemmenes

sosiale, økonomiske og kulturelle interesser». Dette er grunnlag for Styrets arbeid,

og Styret arbeider kontinuerlig med å innfri dette. Det arbeides aktivt med å omsette eldreomsorg i praksis samt å fremme medlemmenes kvaliteter. I en aldersspredning blant medlemmene fra 60 – 94 år er det mange behov og ønsker som skal ivaretas. Uansett alder er foreningen et samlingspunkt, og betydningen av å  delta i et fellesskap betyr mye.

Vi registrerer at mindre foreninger legges ned. Alder er en årsak til at det blir færre medlemmer, og det av den grunn blir vanskelig å drive foreningen videre. Samtidig er det lite eller ingen mulig rekrutteringsgrunnlag på stedet.

En annen ting er at vi konkurrerer på mange områder. Vi regner med at neste generasjon pensjonister kanskje har andre interesser og samtidig har mer innsikt i ny teknologi og sosiale medier. Bruk av IKT – informasjons- og kommunikasjonsteknologi – er en utfordring, og derfor er det også viktig å få med «nye» pensjonister når det gjelder den tekniske utviklingen.

Betydningen av at vi er med i et fellesskap som jobber for pensjonistenes rettigheter og vår framtidig pensjon, kan ikke understrekes nok. Det er også viktig å få medlemmene til å bidra med sine kunnskaper.

     Når det gjelder oppmøte på medlemsmøtene har vi 21,6 % prosent oppmøte!

Hva er årsaken til dette? Det kan være en ide og spørre medlemmene hva de ønsker

av program på møtene? Er det noe vi kan gjøre anderledes?

Alle aktiviteter kan leses på hjemmesida vår.

Plan for neste semester sendes ut på mail til de som har det og pr post til de øvrige.

Likeså sendes en påminning foran hvert medlemsmøte med opplysning om program.

Hva med en reklamekampanje for foreningen slik at flere ønsker å møte opp og får

mer   interesse for møtene og reisene. Styret ber om forslag og ideer om hva som

kan gjøres for å øke interessen. Alle er velkommen til medlemsmøte. Det er ingen

faste plasser, bare møt opp!

Utfordring til medlemmene: Tenk verving!! Kom på møtene!! Kom med forslag!

========================================

Trondheim,  31.  desember 2016   Inger Qvam                                                                                  

 

                                                                          Vedlegg Reiser i perioden 1999 – 2016.  

 Oversikt over reisemål i de respektive år for Telepensjonistenes for. Trondheim

 År           Sted                                                                                                     

 1999      Rissa

Skagen

2000      København

Frosta

Prraha

2001      Savalen

Østersjøcruise

2002      Inderøy

Rimini/Italia

Øigardsseter

2003      Skottland

Bårdshaug, Orkanger

2004      Provence,Frankrike

Selbu

2005      St. Petersburg

Kristiansund m/Hurtigruta

2006      Gardasjøen

Radiomuseet, Selbu

2007      Irland

Røros

Savalen

2008      Donau

Åre, Sverige

2009      Andalucia

Gjevilvasshytta 2010      Østersjøen rundt                 Oslo Militær Tattoo

Ø ygardsæter

København julemarked

2011       Amsterdam

Kroatia                Venabu

2012      Cruise i Middelhavet

Stiklestad/ Inderøy

Atlanterhavsveien/Ålesund

2013      Hasselvika

Portugal

Waadal Høyfjellshotell

2014      Munkholmen

Russiske vannveier

Loen

2015      Ytterøya

Stockholm-Åland

Vauldalen

2016      Veiholmen (Smøla)

London og Sørengland

Savalen

 

 

 

Ajour pr 29.09.2016/Kari Bugten