Formål og organisering

Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende, ideell, partipolitisk uavhengig og nøytral interesseorganisasjon med formål å samle alle telepensjonister. Vårt arbeid skal bidra til at vi har et godt tilbud, med sosialt nettverk for kollegaer.

Vi er ca 3 500 medlemmer på landsbasis med 29 lokale foreninger representert i alle landets fylker. Antall medlemmer i lokalforeningene varierer mellom ca 450 og ca 25. Lokalforeningene er forbundets grunnorganisasjon og ivaretar medlemmenes interesser lokalt gjennom respektive aktivitetsprogram vedtatt av årsmøtene. Hver lokalforening har eget styre, egne vedtekter og fastsetter selv den årlige kontingenten for medlemskap.

Hver lokalforening har sin egen hjemmeside. Du får en oversikt over lokalforeningene ved å velge Våre lokalforeninger i hovedmenyen.

Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefelle/samboer og gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem gjennom lokalforeningene. Telepensjonister som bor på steder som ikke er dekket av en lokalforening, kan tegne medlemskap direkte i forbundet. Innmeldingsblankett finner du ved å klikke på denne lenken.

Husk sammen er vi sterke og dess flere vi er desto større styrke har vi i forhold til med blant annet Telenor og Telenor Pensjonskasse når saker skal drøftes.

Samarbeid for å trygge og sikre medlemmenes vilkår

Vi samarbeider med Telenor og tillitsvalgte i konsernet, andre pensjonistforbund og aktuelle sammenslutninger. Opparbeidede rettigheter og vilkår for pensjonistene er under hardt press fra flere hold og de negative angrepene øker fra myndighetene. Landsforbundet må derfor fortsatt bruke både tid og energi generelt på utviklingen av pensjonistenes levevilkår, med spesiell fokus på telepensjonistene – både de som allerede er pensjonister og de som i fremtiden skal bli pensjonister.

Telepensjonistenes Landsforbund er med i SAKO, en komité som består av mange pensjonistforbund fra offentlig sektor. Pensjonistforbundet er sekretariat for SAKO.  Ved å delta i SAKO er vi også med på å styrke pensjonistenes generelle stilling i samfunnet. Forbundslederen deltar i alle møter i regi av SAKO. Se mer om dette i vårt handlingsprogram. En oversikt over medlemmene i SAKO-samarbeidet finner du her.

Landsmøtet er høyeste myndighet. Landsmøtet behandler årsrapporter, regnskap, handlingsprogram for kommende periode og vedtektsendringer. Forbundets topptillitsvalgte velges her og det er Landsmøtet som staker ut den overordnede kursen for kommende periode.

Landsmøteperioden er på 2 år. Hvis du vil lese protokollene fra Landsmøtet, kan du velge Årsberetning og landsmøteprotokoller i menyen eller klikke her.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. Redaktøren for vårt medlemsblad Telepensjonisten har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Funksjonstiden for de valgte er 2 år. Landsstyret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig, eller når minst 3 styremedlemmer krever det. Landsstyret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

Protokoll fra landsstyrets forhandlinger sendes forbundets tillitsvalgte og alle lokalforeningene.