Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet mandag 29. januar 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Referat fra årsmøtet/medlemsmøtet mandag 29. januar 2018 kl. 1700 på Eldres Kultursenter

Leder Kåre kunne ønske 25 medlemmer velkommen til årsmøtet, til tross for et utfordrende føre for både gående og kjørende.

Konstituering
Leder Kåre Robert Eriksen åpnet årsmøtet.

Det var ingen merknader til innkallingen. Leder Kåre Robert Eriksen ble valgt til møteleder og sekretær Ildri Huseby til referent.

Årsmelding
Kåre Robert Eriksen leste årsmeldingen. Det var ingen merknader til den.

Regnskap
Audbjørg Endresplass refererte det reviderte resultat- og balanseregnskapet for 2017. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Kontingent 2018
Ifølge TP Landstyrets vedtekter gjeldende fra 1. januar 2018, er alle medlemmene pliktig til å betale kontingent.
Vedtak: Medlemmer over 90 år betaler kr. 100,- i kontingent.

Budsjett
Kassereren leste opp forslaget til budsjett 2018. Ingen merknader. Budsjettet vedtatt.

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Valg
Valgkomitéens leder, Gerd Mauseth, referte til valgkomitéens innstilling og alle valg ble foretatt ved aklamasjon etter hvert som navnene ble lest opp.