Vedtekter for Telepensjonistenes forening OSLO

Vedtekter for Telepensjonistenes forening OSLO

Vedtekter for Telepensjonistenes forening OSLO.

Opprinnelig vedtatt 1996.   Revidert siste gang 30. januar 2018


 

§1
Navn.

 1. Foreningens navn er  ”Telepensjonistenes forening Oslo”.

 

§2
Formål.

 1. Foreningens formål er å samle telepensjonistene i Telepensjonistenes forening Oslo, og i fellesskap arbeide for å fremme sosiale, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser.
 2. Foreningen er partipolitisk nøytral.

 

§3
Medlemskap.

 1. Tidligere ansatte i Telenor, eller i virksomheter utskilt fra Telenor, regnes som telepensjonister.
  Enhver som er telepensjonist på en eller annen måte (alder, uføre, førtid, ventelønn) kan bli medlem av foreningen.
  Telepensjonistenes ektefeller/samboere kan også være medlemmer.

 

§4
Kontingent.

 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet, men kan ikke settes lavere enn det som til enhver tid er fastsatt av telepensjonistenes landsmøte.
 2. Æresmedlemmer og medlemmer som har varig opphold på sykehjem er fritatt for kontingent.
 3. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent blir strøket ved årets utgang.

 

§5
Årsmøte.

 1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal.
  Det innkalles med minst 21 dagers varsel.
  Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.
  Årsmøtet ledes av foreningens leder, eller av en møteleder valgt av årsmøtet.
 2. Årsmøtet skal behandle:
  1. styrets og de forskjellige komiteers/utvalgs beretninger
  2. revidert årsregnskap (regnskapet følger kalenderåret), revisjon av regnskapet foretas minst 2 ganger i året.
  3. revisjonsberetning
  4. budsjett for kommende år
  5. fastsettelse av medlemskontingent
  6. andre saker som er nevnt i innkallingen
  7. valg av styre med vararepresentanter
  8. valg av diverse komiteer og utvalg
  9. valg av 2 revisorer med en vararepresentant
 3. Valg avgjøres med alminnelig flertall. Valg foretas skriftlig når noen ber om det.
 4. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når mer enn 1/3 del av medlemmene ber om det. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte med minst 21 dagers varsel. Møtet kan bare behandlede de saker som er ført opp i innkallingen.

 

§6
Styret

 1. Styret skal bestå av 7 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er tilstede.
  Styremedlemmer, varamedlemmer og div. utvalg/komiteer velges for ett år. Minst 4 av styrets medlemmer må ha vært ansatt i Telegruppen.
 2. Lederen sammenkaller og leder styre- og medlemsmøtene. Lederen skal legge sakene til rette og påse at alle vedtak som blir fattet iverksettes.
 3. Kassereren skal føre nøyaktig regnskap over foreningens inntekter og utgifter, og sørge for at foreningens forpliktelser blir ordnet i rett tid. Alle regninger skal være attestert av leder og eventuelt av den som i henhold til oppdrag har stått for gjennomføringen av vedkommende tiltak/transaksjon. Regnskapet legges frem i avsluttet og revidert stand på årsmøtet.
 4. Sekretæren skal føre protokoll over forhandlingene på styremøter og andre sammenkomster. Sekretæren skal holde foreningens medlemskartotek og saksarkiv i orden.
 5. Styret er ansvarlig for å oppnevne komiteer i perioden.

 

§7
Telepensjonistenes Landsforbund.

 1. Foreningen er tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund. Forbundet holdes à jour med styrets sammensetning og med enhver forandring i medlemsmassen.
 2. Det betales en kontingent til forbundet beregnet etter antall medlemmer i foreningen pr. 31.12 hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av forbundets landsmøte.
 3. Styret i foreningen foreslår delegater til forbundets landsmøte. Forslaget legges frem på et medlemsmøte.

 

§8
Vedtektsendringer.

Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av et årsmøte.
Telepensjonistenes Landsforbund skal orienteres.
Hvis endringene er i strid med mønstervedtektene må de godkjennes av landsstyret i Telepensjonistenes Landsforbund.

 

§9
Oppløsning

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av et årsmøtes fremmøtte medlemmer. Vedtak om dette legges frem for et ekstraordinært årsmøte som stadfester oppløsning med simpelt flertall. Foreningens eiendeler, bestående av arkiver, protokoller og regnskaper oversendes forbundet til oppbevaring. Andre eiendeler og foreningens kontantbeholdning oppbevares også av forbundet, og nyttes ved en nydanning av en pensjonistforening ved Telegruppen.