Protokoll Årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009

Glåmdal Telepensjonistforening

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GLÅMDALEN TELEPENSJONISTFORENING 2009

Årsmøtet ble avholdt onsdag 25. februar i møterommet hos Telenor i Ildervn. 9, og 20 medlemmer møtte opp.

1. Åpning v/Arve Frydenberg

I fravær av leder Jan H. Andreassen åpnet Arve Frydenberg årsmøtet og ønsket alle hjertlig velkommen.

2.  Konstituering

Valg møteleder og sekretær.

Følgende ble valgt:

Møteleder: Arve Frydenberg

Sekretær: Hanne Enger


3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

 

4.  Årsberetning.

Arve Frydenberg leste opp årsberetningen.

Årsberetning og medlemsliste ligger vedlagt dette referatet.

Kommentar til årsberetningen:

Jarle Korneliusen står som revisor, dette er feil, utgår.

Årsberetningen ble godkjent med en kommentar.

 

5.  Regnskap

Jeanne Bjarkøy gikk igjennom regnskapet.

Kontingent betales ikke etter fylte 80 år.

Et underskudd på kr. 27000,- skyldes sponsing av turer, arrangementer, og møter.

Pr. 01.01.09 står det kr. 80872,- på konto i banken, samt kr. 84,- i kontanter.  Til sammenligning hadde vi 88000,- i fjor.

Kommentarer til regnskapet

Årsmøte ba om at framtidige regnskap skulle inneholde foregående års regnskap og budsjett, samt inneværende års budsjett og balanse.

 

6.  Kontingent

Det ble enstemmig enighet om å beholde kontigenten til kr. 150,-.

 

7.  Reisekomiteen

Jeanne Bjarkøy tok en gjennomgang av turer og arrangementer i året som er gått.

Komiteen ønsker flere medlemmer med i denne.

Det er god kontakt med Berg Skysstasjon, som har kommet med mange tilbud på turer, både dagsturer og over flere dager.  Det ble enighet om å ta et medlemsmøte med tema reise, og å prøve å få en fra Berg Skysstasjon til å komme å legge fram en del tilbud.  Det blir sett på månedene mai / august til tur.

Et tilbud er tur til Savallen, Stein Skole, Operaen i Oslo,  Blåfargeverket med mer.

 

6.  Innkomne forslag

Ingen kommentarer.

 

7.  Orientering om akuelle saker

Arve Frydenberg orienterte.

Denne orienteringen ligger som eget vedlegg, samt våre e-mail-adresser.

Det blir sendt ut info fra sentralt hold fortløpende.

 

8.  Valg

Valget skjedde av valgkomiteen v/Odd Juvet.

Kommentat til valget: Vara i valgkomiteen blir strøket.

Valgliste ligger vedlagt.

Ellers ingen kommentarer, enstemmig vedtatt.