Protokoll Årsmøtet 2010

Årsmøtet 2010

 

 

Glåmdal Telepensjonistforening

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I GLÅMDALEN TELEPENSJONISTFORENING 2010

 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 25. februar i møterommet hos Telenor i Ildervn. 9, og 22 medlemmer møtte opp.

1. Åpning

Jan H. Andreassen åpnet årsmøtet og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

2.  Konstituering

Valg møteleder og sekretær.

Følgende ble valgt:

Møteleder: Jan H. Andreassen

Sekretær:   Arve Frydenberg

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det ble også holdt et minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

4.  Årsberetning.

Jan H. Andreassen leste opp årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges dette referatet.

5.  Regnskap

Jeanne Bjarkøy gikk igjennom regnskapet, og la fram revisjonsrapporten. Hun beklaget at det fremlagte regnskapet bare forelå som kladd, og i tillegg ikke var riktig. Jeanne hadde funnet en feil i regnskapet etter at det var kopiert ut til medlemmene. Hun gikk igjennom hva som var feil, og hva resultatet av årets regnskap egentlig skal være. Det riktige regnskapet vil bli sendt ut til medlemmene sammen med dette referatet. Budsjettet for 2010 ble også gjennomgått, og begge deler ble godkjent.

6.  Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet.

7.  Orientering om akuelle saker

På Landsmøtet siste sommer ble det gjort noen endringer i vedtektene for lokallagene.

Aud Røttum har sett på hvilke konsekvenser det vil ha for vårt lokallag, og gikk gjennom  vedtektene slik de nå lyder. Det er spesielt en endring som er av interesse:

Det er gjort endringer i paragrafen om hvem som kan være medlemmer i foreningen.

Denne paragrafen lyder nå som følger:

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere kan bli medlemmer av foreningen.

Endringene ble enstemmig vedtatt.

8.  Valg

Valgkomiteens leder Odd Juvet la fram valgkomiteens innstilling.

Det var noen kommentarer m.h.p. hvor lenge styremedlemmer var valgt for, og resultatet ble at et styremedlem ble valgt for et år, og et styremedlem ble valgt for to år. Det ble også diskutert om det ikke skulle velges varamedlemmer både til revisjonsgruppa og valgkomiteen.

Resultatet av valget ble som følger:

 

Leder                          Jan H. Andreasse         valgt for 2 år

Nestleder                     Aud Røttum                 ikke på valg

Kasserer                      Jeanne Bjarkøy            valgt for 2 år

Sekretær                     Roald Grotle                valgt for 1 år

 

Styremedlem                Aina Holen                  valgt for 2 år

Styremedlem                Gunn Antonsen            valgt for 1 år

Varamedlem                Hanne Enger                valgt for 1 år

Varamedlem                Knut Kallevik              valgt for 1 år

 

Arr. komité                  Mai Britt Moen            valgt for 1 år

Arr. komité                  Else Hauger                 valgt for 1 år

 

Revisor                        Odd Sollien                 valgt for 1 år

Revisor                        Vigdis Solbakken         valgt for 1 år

V. revisor                    Bjørg Nygård              valgt for 1 år

 

Valgkomité                  Kari Aanerud               valgt for 1 år

Valgkomité                  Odd Juvet                    valgt for 1 år

Valgkomité                  Leikvin Solbakken       valgt for 1 år

 

Etter årsmøtet var avsluttet ble det servert rundstykker og kaker og kaffe.

Referent

Arve Frydenberg