Protokoll fra årsmøte 2018

Protokoll fra årsmøte 2018

 

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening.
2018
Årsmøtet ble avholdt torsdag 25.januar 2018 i LHL sine lokaler på Rasta.
Det møtte 41 medlemmer.

1. Åpning.
Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 14.00 og ønsket alle velkommen, og uttrykte glede over at
så mange hadde møtt opp.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

3. Konstituering.
Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen.
Disse ble valgt:
Møteleder : Aina Holen.
Sekretær : Asbjørg Elserud.
Underskrive protokoll : Liv Engom og Jeanne Bjarkøy.
Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Gerd Holt, Gunvor Brennholt, Ingebjørg Paulsrud, Margit Myrvang og Siri Langerud som har gått bort siden forrige årsmøte.

4. Styrets årsberetning.
Aina Holen leste årsberetningen.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

5. Regnskap 2017.
Regnskapet for 2017 ble enstemmig godkjent. Godkjent av revisorene.

6. Budsjett 2018.
Budsjettet for 2018 ble enstemmig godkjent.

7. Behandle innkomne forslag og saker.
Det var ingen innkomne forslag eller saker til årsmøtet.

8. Valg.

Valgkomiteens forslag ble presentert av Kari Aanerud.

Leder : Aina Holen gjenvalgt for 2 år
Nestleder : Kari Aanerud ikke på valg
Kasserer : Gerd Paulsen ikke på valg
Sekretær : Asbjørg Elserud ikke på valg

Styremedlem : Tove Udnæseth valgt for 2 år (ny)
Styremedlem : Berit Lybæk ikke på valg
Varamedlem : Roald Grotle gjenvalgt for 1 år
Varamedlem : Bjørg Nygård gjenvalgt for 1 år

Revisor : Målfrid Henaug gjenvalgt for 1 år
Revisor : Wigdis Solbaken gjenvalgt for 1 år
Vara revisor : Grethe Knutsen gjenvalgt for 1 år

Valgkomite : Berit Mykkestue gjenvalgt for 1 år
Valgkomite : Anne Lise Lillehagen gjenvalgt for 1 år
Vara valgkomite : Sverre Moen gjenvalgt for 1 år

Arr.komiteen utgår etter forslag fra styret. Aina redegjorde for hvorfor denne beslutningen ble tatt.

Valget ble godkjent.

Som web-ansvarlig møter Rolf Lilleskjæret på styremøter, han har ikke stemmerett, men har tale/forslagsrett.

Aina takket Leikvin for mange år i styret og Else og May-Brith for det arbeidet de har gjort i arr.komiteen. De fikk hver sin blomsterbukett.

Årsmøtet ble hevet kl. 14.40.

Referent: Asbjørg Elserud.

Godkjent: Aina Holen.

Underskrifter:

Liv Engom                                                                               Jeanne Bjarkøy

___________________                                                  _____________________