Protokoll fra årsmøte 2019

Protokoll fra årsmøte 2019

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening.

                                                         2019

Årsmøtet ble avholdt torsdag 24.januar 2019 i IBAS bygget.

Det møtte 34 medlemmer.

1. Åpning.

Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 14.00 og ønsket alle velkommen, og uttrykte glede over at

så mange hadde møtt opp.

2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

3. Konstituering.

Valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen.

Disse ble valgt:

Møteleder : Aina Holen.

Sekretær : Asbjørg Elserud.

Underskrive protokoll : Jorun Jusnes og Jeanne Bjarkøy.

Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om Kjell Bredahl og Jan Erik Mathisen, som har gått bort siden forrige årsmøte.

4. Styrets årsberetning.

Aina Holen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

En liten bemerkning ang. turen til Fornebu, hvorfor ikke Telenor kunne ta imot oss til bespisning. Grunnen var at det var flere arrangement der samtidig.

5. Regnskap 2018.

Regnskapet for 2018 ble enstemmig godkjent. Godkjent av revisorene.

6. Budsjett 2019.

Budsjettet for 2019 ble enstemmig godkjent.

7. Behandle innkomne forslag og saker.

Det var ingen innkomne forslag eller saker til årsmøtet.

9. Vedtekter.

Rettede vedtekter ble godkjent. En merknad om at vedtektene som ble sendt ut med innbydelsen til årsmøtet var en urettet versjon. Vedtektene burde vært rettet før utsendelsen.

8. Valg.

Valgkomiteens forslag ble presentert av Aina Holen.

Leder : Aina Holen ikke på valg

Nestleder : Kari Aanerud gjenvalgt for 2 år

Kasserer : Gerd Paulsen gjenvalgt for 2 år

Sekretær : Asbjørg Elserud gjenvalgt for 2 år

Styremedlem : Tove Udnæseth ikke på valg

Styremedlem : Berit Lybæk gjenvalgt for 2 år

Varamedlem : Magne Sandstad valgt for 1 år (Ny)

Varamedlem : Bjarne Jevne valgt for 1 år (Ny)

Revisor : Grethe Knutsen valgt for 1 år (Ny)

Revisor : Helge Enger valgt for 1 år (Ny)

Vara revisor : Oddbjørn Aarnes valgt for 1 år (Ny)

Valgkomite : Berit Mykkestue gjenvalgt for 1 år

Valgkomite : Anne Lise Lillehagen gjenvalgt for 1 år

Vara valgkomite : Sverre Moen gjenvalgt for 1 år

Valget ble godkjent.

Som web-ansvarlig møter Rolf Lilleskjæret på styremøter, han har ikke stemmerett, men har tale/forslagsrett.

Aina takket Roald, Bjørg, Målfrid og Wigdis for mange år i styret. De fikk hver sin blomsterbukett.

Årsmøtet ble hevet kl. 14.30.

Referent: Asbjørg Elserud.

Godkjent: Aina Holen.

Underskrifter:

Jorun Jusnes                                                 Jeanne Bjarkøy