Protokoll fra årsmøte 2020

Protokoll fra årsmøte 2020

 

Protokoll fra årsmøtet i Glåmdal Telepensjonistforening.

                                                              2020

             Årsmøtet ble avholdt torsdag 30. januar kl. 17.00 på Flerbrukshuset Golfkroa.

                                                         Det møtte 35 medlemmer.

 1. Åpning.

Aina Holen åpnet årsmøtet kl. 17.00 og ønsket alle velkommen, og uttrykte glede over at så mange hadde møtt opp.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten.

Det ble holdt ett minutts stillhet til minne om de medlemmene som har gått bort siden forrige årsmøte.

 1. Valg av møteleder, sekretær samt to representanter til å skrive under protokollen.

Disse ble valgt:

Møteleder:                     Aina Holen.

Sekretær:                       Asbjørg Elserud.

Underskrive protokoll: Jeanne Bjarkøy og Liv Engom.

 1. Styrets årsberetning for 2019.

Aina Holen leste årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges denne protokollen.

 1. Regnskap for 2019.

Gerd Paulsen gikk igjennom regnskapet.

Regnskapet for 2019 ble enstemmig godkjent. Godkjent av revisorene.

 

 1. Budsjett 2020.

Gerd Paulsen gikk  igjennom budsjettet for 2020. Hun bemerket at vi i år må søke Innlandet fylke om midler  pga. sammenslåingen av de to fylkene. Dette vil bli gjort.

Budsjettet for 2020 ble enstemmig godkjent.

 

 1. Ingen endringer på årskontingent, fortsatt kr. 200.

 

 1. Under møtet ble det framsatt et benkeforslag om å øke honoraret til styret.

Dette kunne ikke behandles på  årets årsmøte,  forslaget kan tidligst behandles på neste årsmøte.

 

 1. Behandle innkomne forslag og saker.

Det var ingen innkomne forslag eller saker til årsmøtet.

 

 1. Aina Holen leste forandringene i paragrafene 8 -10-11.

For å forstå rettelsen i paragraf 10 kom Aina med et eksempel. Rettede vedtekter ble godkjent.

 

 1. Valgkomiteens forslag ble presentert av Aina Holen

Leder                    : Aina Holen                 på valg for 2 år                tar gjenvalg

Nestleder              : Kari Aanerud              ikke på valg

Kasserer               :  Gerd Paulsen              ikke på valg

Sekretær               : Asbjørg Elserud          ikke på valg

Styremedlem        : Tove Udnæseth           på valg for 2 år               tar gjenvalg

Styremedlem        : Berit Lybæk                ikke på valg

Varamedlem         : Bjarne Jevne               på valg for 1 år               tar gjenvalg

Varamedlem         : Magne Sandstad         på valg for 1 år               tar gjenvalg

 

Revisor                 : Grethe Knutsen          på valg for 1 år               tar gjenvalg

Revisor                 : Helge Enger               på valg for 1 år               tar gjenvalg

Vara revisor          : Oddbjørn Aarnes       på valg for 1 år               tar gjenvalg

Valgkomite           : Berit Mykkestue         på valg for 1 år               tar gjenvalg

Valgkomite           : Anne Lise Lillehagen på valg for 1 år               tar gjenvalg

Vara valgkomite   :  Sverre Moen              på valg for 1 år               tar gjenvalg

 

Valget ble godkjent.

Som web-ansvarlig møter Rolf Lilleskjæret på styremøter, han har ikke stemmerett, men har tale/forslagsrett.

Årsmøtet ble hevet kl. 17.40.

 

Referent:    Asbjørg Elserud.

 

Godkjent:    Aina Holen.

 

Underskrifter:

Jeanne Bjarkøy                                                             Liv Engom