SAKO-konferanse om statsbudsjettet

TPL og de øvrige SAKO-foreningene deltok en konferanse om statsbudsjettet 22. og 23. november 2016 i Drammen.

Konferansen ble arrangert av Pensjonistforbundet, som også ledet konferansen ved leder Jan Davidsen og generalsekretær Harald Olimb Norman.

SAKO er en sammenslutning av pensjonistforeninger i offentlig sektor, og de foreningene som deltok var Jernbanepensjonistene, Telepensjonistene, Politipensjonistene, Statens Vegvesens pensjonister, Fagforbundets pensjonister og Postpensjonistene.

På første dag deltok også Landslaget for offentlige pensjonister.

 

Dag 1

Konferansen ble innledet av Jan Davidsen, som ønsket velkommen og redegjorde for hva som sto på dagsorden. I sin innledning pekte Davidsen på utfordringer med at det er flere parter som bidrar med å beskrive virkeligheten for pensjonistene. Han hevdet at det er sprik i virkelighetsoppfatningen, beroende på hvem som står for beskrivelsen. Ut fra dette perspektiv mente Davidsen at det var Pensjonistforbundet, med førstehånds kjennskap, som best kunne beskrive virkeligheten. Dette er dessverre ikke tilfellet og det har betydning når P deltar i drøftelser om trygdeoppgjøret og ved utarbeidelse av Statsbudsjettet. Davidsen var tydelig på at pensjonistene må delta i ”kampen” om virkeligheten for å unngå å bli tapere.

Harald O. Norman redegjorde for trygdeoppgjør, både ut fra historisk perspektiv og i forhold til skiftende regjeringer. Den største utfordring ligger i besluttet underregulering på 0,75% i forhold til gjennomsnittlig netto lønnsutvikling det enkelte år. Denne mekanisme har ført til at pensjonister har fått en regulering som har gitt redusert kjøpekraft i forhold til lønnstakere i tre oppgjør.

Pensjonistforbundet har krevd å få tilbake forhandlingsretten ved årlige trygdeoppgjør. Grunnlag og argumentasjon som legges til grunn for kravet, finnes blant annet i en FAFO rapport om dette tema, som offentligjøres 7. desember.

Det ble i konferansen påpekt viktigheten av være aktive i forhold til eldreråd (seniorråd) både på kommunalt- og på fylkesnivå. Det er gjennom slik engasjement man kan påvirke politiske vedtak lokalt, som har betydning for pensjonister.

 

Dag 2

På dag 2 orienterte Dag Holen og Simen Fremmergård fra Arbeidsdepartementet om samordningsloven. Tema var i hovedsak i forhold til offentlig tjenestepensjon og virkningene av samordningsloven.

Forbundsleder for Pensjonistforbundet (P) Jan Davidsen og generalsekretær Harald O. Normann, orienterte om innholdet i FAFO rapport som var bestilt av P. Rapporten med navn ”strategiske muligheter for en styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet” blir offentliggjort 7. desember.

Pensjonistforbundet har utarbeidet forslag til krav til statsbudsjettet for 2018.

Disse ble gjennomgått på konferansen. Det kom en del innspill fra SAKO foreningene, som bidro til at P lovte å se på organiseringen av foreslåtte krav. SAKO foreningene var enige om de ulike temaer i kravet. Vi vil informere om kravene, når endelig utforming foreligger.

Det ble også en debatt om stortingsvalget 2017.
Normann orienterte om Pensjonistforbundets oppfatning om regjeringens arbeid og hvordan utfallet har vært for pensjonistene. Det ble blant annet redegjort for reallønnsutviklingen for pensjonistene fra 2011 og utsiktene framover til 2019. Utviklingen de siste år har vært negativ.

Konferansen ble avsluttet med at hver av SAKO foreningene rapporterte fra sin forening.

Arne Jenssen, Tore Andli og Einar Nymoen