Styremøte 01.11.2016

Styremøte 01.11.2016

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 01.11.2016

Til stades: Oliv, Kjell, Helge, Harald, Kristian

Sak 1.  Referat førre møte.
ngen merknader.

«  2.  Skriv frå forbundet
Oliv orienterte frå møtet i landsstyret og utsendt protokoll. Av protokollen fram går at rekneskapen pr september er lågare enn budsjett. Kan bety meir pengar til lokalforeiningane  – avgjer på neste møte. Det tas sikte på å bruke Skype for telefonmøte.  Roy Knag Jæger har hatt oppfølgingsmøte med leiarane i Stavanger, Haugesund og Førde. Oliv refererte frå møtet.

«  3.  Julelunsjen 2016 på Scandic Hotell Førde , torsdag 8 desember kl 1400
Styret diskuterte subsidiering. Subsidiene blir kr 115 for medlemmer og kr 15 for ektefelle/samboar. Subsidiering for medlem med ektefelle blir då kr 130. Lokale arrangement utanom Førde blir tilskotet kr 150 pr medlem.           Musikk – Helge har vore i kontakt med  Erling Hovland (alias Elle) og han vil ta jobben, men vil ha med 2 andre deltakarar på turen til Førde. Elle sender over til Helge julesongar som vert kopiert opp til festen. Dersom alt ordnar seg vil dette være ei svært god løysing. Elle får litt betaling og gratis middag.

«  4.  Evaluering 
Medlemstilgangen etter turen til Sogndal vart på heile 19 stk pt. Totalt         har laget no 125 medlemar.

        «  5.  Medlemsmøtet
Helge hadde invitert folkehelsekordinator Doris Rutledal frå Frivilligsentralen til møte. Ho var diverre blitt sjuk og kunne ikkje møte.      Dei har tilbod om fysisk aktivitet med styrketrening på dagtid, kostrettleiing og andre  tilbod som er gratis og tilpassa eldre. Vi prøver å få til nytt møte seinare. Styremøtet varte frå kl. 1000 til 1100 då medlemsmøtet overtok med 22 frammøtte.
Kristian (ref)