Styremøte 04.10.2016

Telepensjonistane Sogn og Fjordane

Referat frå styremøte 04.10.2016

Til stades: Oliv, Kjell og Helge (referent) Fråverande: Harald, Kristian og Målfrid (1. vara).

 

Sak 1.  Referat førre møte.
Ingen merknader.

«  2.  Skriv frå forbundet
Referat frå leiarkonferansane 12. mai og 29. august vart gjennomgått og tatt til etterretning.

«  3.  Resymè av medlemsturen til Sogn
Ingen merknader til Helge sitt utkast. Kan dette vere noko for «Telepensjonisten»?

«  4.  Evaluering av turen til Sogn
Styret er einige om at turen var vellukka med heile 47 frammøtte, og bør gjentakast.
Kanskje på ein annan stad? Turen ga oss 10 nye medlemmer.

  «  5.  Eventuelt
Julelunsjen vart diskutert og er foreløpig satt til torsdag 8. desember kl. 14:00.
Helge innhenter tilbod på julelunsj hos Scandic Sunnfjord hotell. Det er eit stort flertall
for å gå attende til dette hotellet som vi har brukt dei seinare åra,  bortsett frå i fjor.

Helge høyrer og med musikantane som vi og har brukt dei seinare åra, om dei vil spele
ved julelunsjen i år også.
Styremøtet varte frå kl. 1000 til 1100 då medlemsmøtet overtok med 15 frammøtte.

Helge (referent)