Styremøte 09.01.2018

Førde Thon Hotell

Telepensjonistane i Sogn og Fjordane.

Referat frå styremøte 09.01.2018 på Thon hotell, Førde.

Til stades:  Helge, Kjell, Signe (på telefon) og Kristian
Fråverande: Oliv

 

Sak 1. Referat fra forrige møte (07.11.17)

            Ingen merknader.

 Sak 2. Skriv frå forbundet og årsmøtet 2017.
Kjell orienterte om krav frå forbundet til innsending av rekneskap
og andre rapportar utfylt på utsendte malar. Sjå under.

Myndighetene krever at årsberetning og regnskap er underskrevet av hele lokalforeningens styre.  Protokoll fra årsmøte skal normalt være underskrevet av minst to medlemmer utenom styret og valgt på årsmøtet. Alt dette skal være originaldokument underskrevet med håndskrift.

Det som skal oversendes som brev i posten innen 15. februar 2018 er dermed

  • Revidert og godkjent årsregnskap 2017 bestående av

o   Resultatregnskap (inkl. eventuelle noter til regnskapet)

o   Status beholdninger (inkl. eventuelle noter til status)

  • Revisorerklæring
  • Årsberetning for 2017
  • Protokoll fra årsmøte
  • Lokalforeningens vedtekter
  • Aktivitetsoversikt

 

Årsmøte 2017 for telepensjonistane i Sogn og Fjordane blir:
Torsdag 8 februar 2018 kl 1100 i Førdehuset/Utstillingssalen.

 

Plan for utsending av materiell til årsmøtet
– Invitasjon til årsmøtet 15.01.18 (underskrift Oliv og Kristian)
– Forslag til saker må være leiar i hende innan 22.01.18
Årsmelding, rekneskap og budsjett blir ikkje sendt ut, men kopiert til møtet.

Ulf Rathe blir invitert til årsmøtet – Nytt frå forbundet

 

 Val 2018: Arne Gjerde kallar inn valnemnda. Frist 22.01.18

Forslag frå styret:
1)
I vedtektene våre pkt 3 Medlemskap  – siste setning endrast til:

Frå og med det året eit medlem fyller 85 år blir kontingenten fastsett til 50 % av vanleg kontingent, men ikkje under kr 100.

(Honnørmedlem utgår og blir erstatta som nemnt i forslaget. Frå forbundet er det bestemt at minste kontingenten skal være kr 100)

2) Endring av styrehonorar
Styret foreslår føljande endring:
Leiar: kr 2000 (kr 1500)
Kasserar: Kr 1500 (kr 400)

Andre i styret: kr 1000 (kr 400) (Signe, Helge og Kristian)
Jubilantar/gåver: kr 500 (kr 400) (Målfrid)

 

(Eg kan prøve å utforme forslaga til årsmøtet og sende rundt.)

 

Dirigent årsmøte: Forslag Harald Runde  

 

Sak 3. Møteplan 2018
09.01, 08.02 (årsmøte), 06.03, 10.04, 08,05, 05.06, – ferie – 04.09, 02.10, 06.11, 
07.12 (julelunsj)


Deltakarar på medlemsmøte 15
Kristian (ref)