Styremøte 1 mars

Protokoll

Tid:                        1. mars 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemansgården

Tilstede:              Marie, Jan, Leif Roger, Brit, Tone

Forfall:                 ingen

  1. Protokoll fra styremøtet 01.02.2021

Marie ønsket velkommen til møtet.

Til protokollen fra styremøtet 01.02.201– ingen merknader

  1. Innkommet post

Mottatt takk i forb. Med diverse jubileer.

  1. Årsmøtet 2021, protokoll/evaluering og gjennomføring

Protokoll fra årsmøtet ble utdelt. Ingen tilbakemeldinger eller spørsmål til den digitale gjennomføringen.

  1. Økonomi

Regnskapet viser et lite underskudd i forhold til budsjett. Fortsatt lite aktivitet.

  1. Landsmøtet 2021

Test gjennomført – vellykket. Vi er enige om at vi skal ha 1 felles PC vist på storskjerm som styrer lyden. For øvrig er det fritt for flere av delegatene å koble seg opp på møtet. Landsmøtepapirer vil bli sendt til hver enkelt ca 15. mars.

  1. Reiseliv

Vi venter til koronaen gir seg med å planlegge flere turer.

Våren – mulige aktiviteter

Tilbud om veitevandring er utsendt og flere har meldt seg på..

Teater (Trønderhøns) med Marianne Meløy i april. Marie sjekker med teateret.

Festsalen er reservert 29. april for medlemsmøte. Vi tar beslutning om medlemsmøtet skal gjennomføres 12. april.

  1. Jubileum (vi tenker videre!)

Det jobbes videre med Telepensjonistenes historie til jubileet. Bilder plukkes ut. Inger Qvam og Marie redigerer.

  1. Nytt fra landsstyret

Protokoll 2 (9.2) er mottatt.

  1. Nytt fra PFO

Vi har mottatt protokoll fra styremøte nr 8. Kontingent må være betalt før årsmøtet for at vi skal være stemmeberettiget. Vi venter på skjema fra PFO som danner grunnlag for vår betaling til PFO. Marie skriver til PFO og etterlyser de papirene som er omtalt i protokollen (virksomhetsplan, vedtekter).

  1. Eventuelt

Ingen saker.

Møtet avsluttet klokken 13:15.

Trondheim 01.11.20/Tone