Styremøte 26.04.2016

Heime hos Oliv og Helge

TELEPENSJONISTLAGET
SOGN OG FJORDANE                                                  

REFERAT

Frå styremøte heime hos Oliv og Helge tysdag  26.04.2016 kl. 1100.

Til stades: Oliv Ottesen, Kjell Hjelm, Harald Steiro,
Helge Ottesen og Kristian Strømmen
Fråvær: Dagunn Klakegg
Sak 1.   Referat frå  styremøte  05.04.2016
Ingen merknader.

Sak 2.   Nytt styremedlem etter Dagunn.
Dagunn har i e-post  til styret/leiar bedt om å bli friteken frå  sitt vert som styremedlem i Telepensjonistane Sogn og Fjordane.  Styret etterkom ynskje og  Helge går inn som styremedlem fram til neste val. Han skal då ha utbetalt styrehonorar.
Kjell og Helge ser på fordeling av arbeidsoppgåvene på nytt.

Sak 3 Leiarkonferanse 26  og 27 mai 2016.
Oliv deltek frå oss.
OU rapporten:  Vårt tilbakemelding  frå høringsrunden står ved lag.
Utfordringar:  Verving av nye medlem og  innhald/tema på  medlemsmøta.

Sak 4 Innmeldte saker  – 2 saker frå Harald.
4.1 Harald hadde laga notat til møtet om momskompensasjon.  I søknad om refusjon av moms kan ein enten meld inn alle driftskostnader eller  det som er betalt i moms.
Praksis er å bruke driftsbudsjettet som grunnlag . Oliv vi  «lufte» saka på leiarkonferansen.
4.2 Kva gjer vi med dei som ikkje har betalt ?
Vedtak: Dei som ikkje har betalt etter utsendt purring utgår som medlem. Pt gjeld dette 3 stk.

Sak 5 Møtestad neste møte og Turar.
Vi prøver igjen og legg neste medlemsmøte tysdag 3 mai til Movika. Alle møter ved «Laksen»
kl 1100 for transport i eigne bilar. Dersom avlysing blir møtet på Førde Hotell som vanleg.
SJÅ: DET SKJER I FIRDA.

Sak 6 Eventuelt
AP: Nye møte lokale: Kjell og Helge sjekkar mulighetene og kjem med forslag til styremøte 07.06.16

Frå møte 05.04.16
Bjørg Vie orienterte om turen som Førde Pensjonistlag har under planlegging til Lutelandet og Ytre Sogn 11 mai. På møtet var det 17 som rekte handa i været som interesserte.

Bjørg føljer opp saka og påmelding vil bli til henne seinare.

Møtet slutt ca kl 1300./Kristian (ref)   (Takk for god servering !!!)