Styremøte 29 april

Protokoll

Tid: 29. april 2019.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik.

Mary-Ann Østgaard (delegat landsmøtet)

Forfall: Leif Roger

Marie ønsket velkommen til styremøte.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 1.april og referat fra medlemsmøtene 27. mars og 24. april.

Protokoll fra styremøtet 01.april 2019:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøtet 27. mars:

Ingen Merknader

Referat fra medlemsmøtet 24. april:

Ingen merknader

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 3. Økonomiske saker.

Jan gjennomgikk regnskapet hittil i år og kommenterte postene. Vi ligger godt an i forhold til budsjett.

Det er fortsatt 27 medlemmer som ikke har betalt kontingent. Kari sender ut purring.

Sak 4. Reiseliv.

Berlin
Høstens tur til Berlin 11. – 15. september 2019 er nå i boks. Smartreiser blir turarrangør, Brit varsler byrået og Kari sender ut invitasjonen til medlemmene når denne er klar.

Blaafarveværket.

Styret har søkt Trondheim kommune om tilskudd til turen denne turen, men har fått avslag fra kommunen.

 Sak 5. Landsmøtet 07.- 08. mai 2019.

Landsmøtet 2019 arrangeres 07.-08. mai på Gardermoen Airport Hotell.

Styret gjennomgikk landsmøtepapirene og kommenterte saker/poster som kan være aktuelle å ta opp på Landsmøtet.

Delegater til Landsmøtet blir Jan Ross, Kari Bugten, Fridtjof Holthe, Mary-Ann Østgård. Marie Aashagen representerer også Landsstyret.

 Sak 6. IT-opplæring.

Marie har undersøkt og det finnes flere gratistilbud på IT-opplæring, bl. a. på bibliotekene og i Hornemansgården.

Marie lager et informasjonsskriv om tilbudene vi vet finnes og Kari sender dette ut til medlemmene.

Styret er kjent med at Åse Juul Hansen i Kristiansund har gjennomført IT-kurs der, og vi ble enige om å spørre henne om å holde ett kurs for oss. Vi tar sikte på å arrangere kurset i september. Marie kontakter Åse.

 Sak 7. Høstens aktiviteter 2019.

Følgende ble vedtatt:

Høstens styremøter: 2. september, 7.oktober, 4. november, 2. desember.

Høstens medlemsmøter: 25. september, 23. oktober, 20. november, dato for julelunsjen foreløpig ikke bestemt.

Underholdning, tema på medlemsmøtene:

Frivillighet i Bymisjonen

Tannhelse

Ivar Stenkløv har sagt seg villig til å ha et innlegg.

 Sak 8. Vinkveld.
Styret jobber med å få til en kveld med vinsmaking.

Vinmonopolet arrangerer kurs, privat aktør m.fl. er forespurt, men foreløpig er det ikke fattet vedtak. Saken utsettes til høsten.

 Sak 8. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

Sak 9. Nytt fra eldrerådene, Trondheim Kommune/Trøndelag fylkeskommune.

Marie orienterte.

Vi har mottatt årsmelding 2018 fra Eldrerådet for Trøndelag fylke.

Ellers ikke noe spesielt nytt.

 Sak 10. Nytt fra PFO.
Marie orienterte.

Tatt til orientering.

Sak 11. Eventuelt.

  • Alarm i Sommerveita 4-6.
    Det har kommet ny kode for alarmen i Sommerveita. Det berører ikke oss.

 Møtet hevet kl. 1300.

Trondheim, 30.04.2019.
Kari Bugten