Styremøte 29 mai

Protokoll

Tid: 29. mai 2017.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Harald, Else

Sak 1. Protokoll fra styremøte 24. april, referat fra medlemsmøte 26. april og oppsummering fra Aktivitetsdagen.

Protokoll fra styremøte 24. april 2017:

Godkjent uten merknader.

Referat fra medlemsmøte 26. april 2017:

Ingen spesielle merknader. Populært med «Hopp og sprett!»

 Oppsummering fra aktivitetsdagen 11. mai 2017:

Et vellykket arrangement. Kari har skrevet en oppsummering som er langt ut på hjemmesiden vår.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilanter.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram oversikt over status regnskap og forbruk i forhold til budsjett pr utgangen av mai. Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Antall medlemmer pr. utgangen av mai er 259.

Det er fortsatt 6 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2017. Kari sender ut giro med purring.

 Sak 4. Reiseliv.

Namdalsturen 5. september, 2 dager, med påmeldingsfrist 1. august 2017, er klar for utsending. Kari sender ut invitasjon til alle medlemmene, på mail og kopierer opp og sender ut i posten til de som ikke har mailadresse. (50 medlemmer har ikke mailadresse pr d.d.)

Til Sunndalsøra 1. juli 2017, for å se Lady Arbothnott er det nå 30 påmeldte. Det er i orden med billetter til alle 30.

Sak 5. Høstprogrammet/aktiviteter/datoer.

Program for høstens medlemsmøter er klart. Kari sender ut programmet til alle medlemmene, på mail til de som har mailadresse og kopierer og sender ut i posten til de som ikke har mailadresse.

Andre aktiviteter høsten 2017 diskuteres på styremøte 12. juni.

Sak.6. Etter landsmøtet/nytt fra landsstyret.

Styret oppsummerte fra landsmøtet 9. – 10. mai 2017. Trondheim fikk medhold i sine saker og Marie ble valgt som sekretær i Landsstyret. så vi sier oss godt fornøyd med møtet.

Marie orienterte fra det nye Landsstyret som har hatt overtakelsesmøte og fordelt landsstyrets oppgaver seg imellom. Tatt til etterretning.

Styret gikk gjennom «Mal for vedtekter for lokalforeningene» som ble vedtatt på Landsmøtet, med tanke på endringer i våre egne vedtekter, men fant ingen endringer som krever årsmøtebehandling, kun kosmetiske endringer.

Sak 7. Nytt fra PFO.

Marie orienterte fra PFO med bakgrunn i protokoll fra Årsmøtet 30. mars 2017 og protokoll fra styremøtet i april 2017. Tatt til etterretning.

Sak 8. Nytt fra seniorrådet

Marie gjennomgikk protokoll fra møte i Trondheim Seniorrådet 10. mai 2017.

Styret vil høre med leder for seniorrådet, Randi Wiggen, om hun kan ha innlegg på et av våre medlemsmøter våren 2018.

Sak 9. Verving.

Styret diskuterte enda en gang verving og hvilke tiltak som kan settes i gang for å få nye medlemmer. Det er ikke lett å finne på noe nytt, så styret kom fram til, som tidligere at, «å fri» til medlemmene og oppfordre hver enkelt til å verve, er det beste tiltaket,

Fra høsten 2017 vil medlemmer som verver, få et flakslodd for hvert medlem som blir vervet!

Marie orienterer om dette på medlemsmøtet.

 Sak 10. Eventuelt

Historien vår.

Historien vår er oppdatert og vil bli lagt ut på Hjemmesiden vår. Medlemmene blir informert på medlemsmøtet og ved E-post til alle som har mailadresse. Hvis noen ønsker Historien i papirformat, vil styre sørge for kopiering.

Inger Qvam, som har oppdatert Historien, ønsker å gi honoraret hun får for arbeidet, til Kreftforeningen, nærmere bestemt Vardesenteret.

Marie skriver til Vardesenteret og informerer om giver og beløp med kopi av brevet til Inger.

Jan sørger for å oversende pengene.

Telepensjonisten

Gunnhild Skoglund, redaktør for Telepensjonisten, har etterlyst stoff til blandet. Styret ønsker å bidra med stoff og ble enig om følgende:

  1. Som et tips til innlegg sender Jan over oppsummeringen fra Aktivitetsdagen vår 11.mai vedlagt bilde, og ber Gunnhild ta kontakt med Kari for utfyllende kommentarer.
  2. Kari jobber med et innlegg om Bokklubben hun er med i.
  3. Jan jobber med innlegg om «Lutfisklauget» han deltar i.
  4. Marie oppfordrer medlemmene på medlemsmøtet om å sende inn stoff
  5. Kari sender en oppfordring om å sende inn stoff på E-post til alle med mailadresse.

Neste styremøte 12. juni kl 1100 på Flatåsen.

Trondheim, 30.05.2017.  Kari Bugten