Styremøte 29 november

Protokoll

Tid:                        29. november 2021 kl. 1000

Sted:                     Hornemannsgården

Tilstede:              Marie, Jan, Brit, Leif Roger, Kjell, Fridtjof Egil, Tone

Forfall:

 1. Protokoll fra styremøtet 01.11.2021.

Marie ønsket velkommen til årets siste styremøte. Styret med vara er styret.

Til protokollen fra styremøtet 01.11.2021– ingen merknader

Til medlemsmøtet 28.11.2021 – ingen merknader

 1. Innkommet post
 • Mottatt takk fra diverse jubilanter.
 • Invitasjon fra Boreal Adventure om innbydelse til informasjonsmøte om nytt, batteridrevet skip. Marie, Brit og Jan møter på en senere fastsatt dato.
 • Klage fra medlem refereres ikke.
 • Via PFO har vi mottatt invitasjon til underholdning/teater. Pris 10000. Vurderes som litt for kostbart. Ikke aktuelt i denne omgang.
 • Ett medlem er utmeldt av helsemessige årsaker.
 1. Økonomi

Jan gikk gjennom regnskapet.  Regnskapet viser et overskudd som stort sett skyldes redusert aktivitet pga korona.

Jan gikk gjennom utestående medlemskontingenter. Marie kontakter enkelte. De andre vil bli strøket ved årsskiftet.

 1. Reiseliv og andre planer for 2022

Elvecruise på Rhinen. Få påmeldte. Frist for innbetaling av depositum er utsatt til 22. januar 2022.

Forslag fra medlem om tur til Oslo. Styret foreslår at denne turen går i september.

Sommertur: (dersom cruiset blir avlyst).
Forslag fra Vega om tur til Telemarkskanalen eller Stavanger (Flor og Fjære).

Evt tur til Finnmark

ellers

Ørnesafari (april etter påske)

Thamshavnbanen – dagstur

Underholdning på møter neste år sjekkes av Leif Roger. Møtekalender skal sendes ut.

Innkommet forslag om diverse spel/turer tatt til etterretning. Vi kommer tilbake til det dersom noen av de planlagte turene utgår.

 1. Julelunsj

Marie har sendt invitasjon til de som skal inviteres.

69 er påmeldt

Brit og Fridtjof ønsker velkommen

Tone og Jan registrerer ankomst.

Jan kjøper gavekort og vin

Marie ordner blomster til æresmedlemmer

Kjell og Marie «svever rundt» og ser at folk har det bra.

Ingen andre blomster er aktuelt.

Musikken, Brosjans, underholder. Avtale ok.

Styret møtes kl 1130. Gløgg serveres fra 1230.

 1. Årsmøtet 2022

Roller avklart

Til styremøtet 10.1.2022 må årsberetning og regnskap være klart for gjennomgang.

Fridtjof lager liste over jubilanter 2022.
7. Nytt fra Landsstyret

Samme budsjettforutsetninger fordeles etter vedtak på landsmøtet.

Vi venter på momskompensasjon.

Marie har gjennomført dialogmøte med landstyrerepresentant

 1. Jubileumsfest mars 2022

Jubileumsfest – planlegging. Leif Roger, Fridtjof, Jan danner festkomite og legger fram forslag på møtet 10.1.2022. Underholdning, tidspunkt, sted, meny

Egenandel 400 kr, bidrag 200 pr fra sentralstyret, ca 70 gjester

 1. Nytt fa PFO

Intet nytt

 1. Nytt fra Eldrerådet

Intet nytt

 1. Eventuelt

Møtet avsluttet klokken 1400 .

Trondheim 28.11.21/Tone