Styremøte 4 november

Protokoll

Tid: 04. november 2019 kl. 1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt. 32

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Kjell Erik

Marie ønsket velkommen til styremøtet.

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 30. september og referat fra medlemsmøtet 23. oktober 2019.

Protokoll fra styremøtet 30.september 2019:

Det var følgende merknader/opplysninger til protokollen:
37 har meldt seg på for å få tilsendt «Kulturtilbud for seniorer.»

Det har blitt to endringer på tidligere annonserte møtedatoer for medlemsmøter i 2020:
Årsmøtet blir 22. januar og aprilmøtet blir 22. april.

Referat fra medlemsmøtet 23. oktober 2019:

Det var følgende merknader til referatet:
Loddsalget innbragte kr 3250,-.

Bilder er sendt foredragsholderne.

Det har sneket seg inn noen ord-feil som Kari retter opp.

Sak 2. Økonomi.

Jan la fram regnskapsrapport, utgifter, inntekter, og kommenterte tallene. Vi ligger med et lite underskudd i forhold til budsjett, men forventer tilsendt momskompensasjon fra TPL. Styret sier seg fornøyd med økonomien.

Orienteringen tatt etterretning.

4 medlemmer har ikke betalt kontingent for 2019 – de vil bli kontaktet.

Vi har fått 4 nye medlemmer i høst. Ververne fikk utdelt vervepremie, ett skraplodd for hvert vervet medlem.

Sak 3. Reiseliv.

Sommertur 2020

Marie, Brit og Kari har vært i møte med Escape for å bestille elvekrus på Rhinen i 2020. Vi er avhengig av å få reservert 30 plasser. Så mange plasser var ikke ledig på samme båt. Vi endte derfor opp med å bestille elvekrus på Rhinen i 2021. Noe å glede seg til!

Etter en diskusjon og vurdering av flere turer, ble styret enige om en seniortur til Montenegro med bl.a. dagstur til Albania, arrangert av Peer Gynt Tours. Den så spennende ut og er tilpasset seniorer. Brit kontakter byrået og ber om forslag til tur første halvdel av juni 2020.

Vårtur 2020.

Tradisjonelt har vi hatt 1-dags vårtur. Styret diskuterte flere alternativer som Brit undersøker nærmere.

Sak 4. Innkomne saker.

Marie orienterte.

Takkekort fra jubilanter.

Vi har også i år fått invitasjon fra Teleklang til pensjonisttreff på Telesenteret på Tyholt. Vi har sendt invitasjonen til telepensjonistene i Trondheim som har E-post. Kari sender ut en påminning.

Telenor ønsker samarbeid med telepensjonister som kan besøke kunder i forbindelse med utfasing av kobbernettet. Det er sendt ut informasjon til alle med E-postadresse. Flere i styret har meldt seg på.

 Sak 5. Årsmøte 2020.

Årsmøtet arrangeres i år 22. januar 2020 og i år tar vi i bruk festsalen i Hornemansgården.

Valgkomiteen er tilskrevet med opplysninger om at alle i styret er på valg.

Styremøtet før årsmøtet blir 6. januar.

Fridtjof gjennomgår vedtektene med tanke på endringer i forbindelse med vedtak på Landsmøte 2019.

 Sak 6. Julelunsjen 2019

Årets julelunsj, 4. desember kl 1300, arrangeres i år på Royal Garden. Deler av styret har vært i møte med hotellet og avtalt hvordan vi i praksis skal gjennomføre møtet.

Det blir gratis garderobe.

Gløggen serveres i baren

Edvardsen og sønn, underholder.

Styret diskuterte fordeling av arbeidsoppgaver og Marie utarbeider kjøreplan for møtet.

Sak 7. Aktiviteter neste år. (Medlemsmøter, andre aktiviteter).

Voi-Voi arrangeres 24. Januar 2020.

Det er konsert med symfoniorkesteret på kvelden.

Marie ber om reservasjon av 30 billetter til konserten. Plakat sendes ut når det foreligger flere opplysninger.

Vi flytter medlemsmøtene til Hornemansgården fra januar 2020.

Første møte blir årsmøte 22. januar. (endring i forhold til tidligere opplystlyst.)

Medlemsmøter for øvrig første halvår 2020 blir på følgende datoer.

12 februar

11 mars

22 april (endring i forhold til tidligere opplyst)

13 mai

11 mai aktivitetsdag

Leif Roger undersøker muligheten for omvisning på Festningen, pris, antall i gruppen, m.m.

 Sak 8. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

 Sak 8. Nytt fra PFO.

PFO arrangerer lederkonferanse 13. november 2019.

Marie, Jan og Kari deltar.

Årsmøte PFO er 31. mars 2020.

Sak 9. Nytt fra eldrerådene (Trondheim og Trøndelag)

Kandidater til eldrerådene i Trondheim og Trøndelag Fylke er oppnevnt. Vi fikk ikke med noen av våre foreslåtte kandidater.

Marie leste opp navnene på de som var oppnevnt.

Sak 10. Eventuelt.

Frist for stoff til Telepensjonisten er 11. november.

Ellers ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl 1345.

Trondheim 5.11.2019.
Kari Bugten