Styremøte 5 desember

Tid: 05. desember 2016 kl1000.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Harald

Forfall: Else, Brit

Sak 1. Protokoll fra styremøte 28. november 2016.

Protokoll fra styremøte 28.oktober 2016:

Ingen merknader.

 Sak 2. Innkommet post.

Marie informerte.

 Takkekort fra jubilant. Tatt til etterretning.

Brev fra Kasserer for landsforeningen angående økonomisk rapportering pr 31.12.2016.

Jan utarbeider rapport klar for innsending. Nytt av året er at hele styret skal skrive under rapporten.

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Det gjenstår en del utgifter innen årets utgang, men styret sier seg fornøyd med økonomien.

 Sak 4. Reiseliv.

1-dagsturen til Kristiansund er klar, men styret er ikke fornøyd med plakaten og betalingsmåten somreisebyrådet har foreslått. Marie kontakter byrådet.

Styret har mottatt forslag fra Nidaros Tours om 1-dagstur til Sunndalsøra for å se spelet om Lady Arbuthnott lørdag 1. juli 2017.

Styret vil be om tilbud også fra Vegareiser før endelig vedtak fattes. Marie kontakter Vegareiser.

 Sak 5. Julelunsjen 7. desember 2017.

Styret gjennomgikk kjøreplanen og gjøremålene for julelunsjen og ble ellers enige om følgende:

Gi gavekort også til de som har vikariert i arrangementskomiteen. Ansvar for innkjøp: Jan.

Kjøpe inn gevinster for utlodding. Ansvarlig. Jan.

Sende blomsterhilsen til æresmedlem som ikke kan delta på julelunsjen. Ansvarlig: Marie.

Sak. 6. Årsmøtet 2017.

Marie jobber med årsberetningen. Hun sender den over til styret for gjennomgang og merknader så snart den er klar.

Ellers er følgende klart til Årsmøtet:

Dirigent : Gisela Johannessen

Sekretær: Kari Bugten

Innlegg etter årsmøte: Arne Jensen

Sak 7. Verving.

Styret ble enige om å sette opp vervepremie til den som verver flest medlemmer i 2017.

Styret diskuterte alternative premier. Marie undersøker de mest aktuelle.

Sak 8. Eventuelt.

Jan har mottatt brev fra DNB angående informasjon om lag og foreningerender Styret gjennomgikk brevet. Jan skaffer tilveie aktuelle data og oversender DNB.

Møtet hevet kl 13 55.

Trondheim, 06.12.2016.

Kari Bugten