Styremøte 5 februar

Protokoll

Tid: 05. februar 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Fridtjof, Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøtet 8. januar og referat fra medlemsmøtet 31. januar 2018.

Protokoll fra styremøtet 8. januar 2018: 

Ingen spesielle merknader.

Referat fra medlemsmøtet 31. januar 2018:

Ingen merknader.

Sak 2. Etter årsmøtet 31.01.2018.

Årsmøtet 2018 er gjennomført og det har kommet bare positive tilbakemeldinger fra medlemmene.

Alle Årsmøtepapirene som skal sendes til Landsstyret er klare, dvs. Årsmelding. Årsmøteprotokoll, Revidert regnskap, Aktivitetsoversikt

Jan sørger for oversending til Landsstyret.

Styret har fått tilbakemelding fra arrangementskomiteen om at de også syntes det var et fint årsmøte, men at det ble mye å gjøre med så mye mat, og at det skulle vært flere som serverte.

Styret vil ta kontakt med arrangementskomiteen å diskutere opplegget dersom det senere blir aktuelt med servering utenom det vanlige på et av medlemsmøtene/årsmøtet.

Sak 3. Innkommet post

Marie leste opp takkekort fra jubilanter.

Tatt til etterretning.

Sak 4. Økonomi.

Jan la fram oversikt over styrets honorarer og godtgjøringer for 2017, vedtatt på styremøte 07.11.2016.

Styret vedtok samme honoraret/godtgjøringer i 2018 som for 2017.

Jan visste oversikt Regnskap og Regnskap i forhold til Budsjett, hittil i år. Det Styret hadde ingen merknader.

Krav om innbetaling av kontingent for 2018 blir sendt ut snarest, med betalingsfrist 1. mars 2018. Kari sørger for utsending, på E-post og i Posten.

 Sak 5. Reiseliv.

Turen til Normandie og Paris er sendt ut og er klar for påmelding, til byrået.

Tur til Gålå for å se spelet om Pees Gynt, 5.- 6. august, er avtalt med reisebyrået.

Styret vil sende ut foreløpig informasjon om turen, slik at de som ønsker å være med, kan sette av dagene. Marie og Brit lager informasjonsskriv.

Styret har lagt opp til mange arrangementer i vårsemesteret 2018. Det vil derfor ikke bli noen 1-dags vårtur, slik vi har hatt tidligere år.

Det blir høsttur som vanlig. Brit undersøker og kommer med forslag til tur.

Escape har invitert til Reisekveld i Trondheim, 7. februar. Ingen i styret har anledning til å delta.

Sak 6. Vårens planer/aktiviteter 2018.

Vårprogram for medlemsmøtene og invitasjon til alle vårens aktiviteter er sendt ut..

Det har allerede kommet mange påmeldinger.

Sak 7. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra arbeidet i Landsstyret.

Tatt til etterretning.

 Sak 8.

Styret diskuterte nok en gang verving og vervekampanje.

Det kom fram forslag om å arrangere et møte hvor vi inviterer tidligere kolleger, som har blitt pensjonister og som ikke har meldt seg inn i pensjonistforeningen.

Marie ser på dette.

Sak 9. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

 Møtet hevet kl 1330.

Trondheim, 05.02.2018.

Kari Bugten