Styremøte 5.jan 2015

Referat styremøte 5.jan 2015

 

REFERAT FRA STYREMØTE 5.jan 2015

Tilstede: Vara W. Furulund, Inger Emilsen, Torild Svelle, Dagrun N. Jørdre, Arild
Gundersen, Aud Bekkevold, Gerd Astrid Stenberg.

Forfall   : Randi Hansen, Olav Flesvik 

Saksliste:1.Referat fra forrige styremøte.

               2.Økonomi.

               3. Aktuelle saker (årsmøte/medlemsmøte, hjemmeside)

               4. Eventuelt.

Sak 1. Referat forrige møte. Ingen kommentarer.

Sak 2. Økonomi.  84 medlemmer har betalt kontingent for i år. Vi har 1 æresmedlem og

                            1 medlem over 100 år, disse betaler ikke kontingent.

                             Det er nedgang i medlemstallet i år.

                            Styret bestemte at nye medlemmer betaler full årskontingent hvis de er
                            innmeldt før   1/10.

Sak 3.  Aktuelle saker .           Årsmøtet blir på Sælid 12.feb 2015 kl. 1800. Innkalling sendes ut snarest.

                           Frist for frasigelse av verv er 22.jan.2015

                           Arild ordner med snitter.

                           Frist for påmelding årsmøtet 4.februar 2015

                           Vera redigerer innkallinga.

               Arild påpeker at tidslengden for styremedlemmene er kommet ut av
               kurs, for mange går ut av styret samtidigl. Vi innkaller
               valgkomiteen på neste styremøte.

 

           Medlemøtet 5.jan.2015 kl. 1800. Vera bestiller kaffe i kantina,Aud kjøper kringle.

                           Aud og Inger prøver å få noen til å besøke oss på medlemsmøtet- Eva Moland

                           eller en brannkonstabel.

          Hjemmesiden. Torild har lagt inn både bilder og info på hjemmesiden
                           vår, den blir riktig fin. Vi må oppfordre alle til å se den på

                           www.telepensjonistene.no

Sak 4. Eventuelt.

                          Vera har vært hos Lillian Molde med blomst på dagen hennes.

                          Grete Seim hadde med seg 6 medlemmer på julebord på Tynset.

                          Vi har fått skriv og nye brosjyrer fra Landsstyret til innmelding av nye medlemmer.

                          Neste styremøte mandag 26. Januar 2015 kl. 1000.

                          Gerd Astrid (sekr)