Styremøte 6 juni

Protokoll

Tid: 06. juni 2016

Sted: Nedre Flatås vei 170

Tilstede: Marie, Jan, Kari, Brit, Harald, Else

Forfall: Leif Roger

Sak 1. Protokoll fra styremøte 2. mai og referat fra medlemsmøte 25. mai 2016.

Protokoll fra styremøte 2. mai:

Ingen merknader.

Referat fra medlemsmøte 25. mai:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie orienterte.

 Takkekort fra jubilant.

Tilbud fra Trondheim Ingeniørvesen om å bli med på tur. Sendt ut til alle.

Ny rutine for kontroll og avstemming av medlemsregistrering

Forbundskasserer har sendt ut forslag til nye rutiner angående en ekstraopptelling av medlemmer pr september hvert år.

Styret gjennomgikk og diskuterte forslaget. Styret går sterkt imot forslaget og vil beholde dagens ordning med medlemsopptelling pr 31.12 hvert år. Dersom landsstyret ønsker en ekstra opptelling i september, er det fullt mulig å foreta denne fra sentralt hold, da landsstyre har oversikt over medlemsmassen for hele landet. Lokalforeningene sender fortløpende inn endringer i medlemsmassen, slik at medlemsregisteret sentralt skal være ajour til enhver tid.

Marie gir tilbakemelding til forbundskasserer, med kopi til de øvrige medlemmene i landsstyret ,om styrets mening i denne saken.

Sak 3. Økonomi

Jan la fram regnskapsoversikt og regnskap i forhold til budsjett pr d.d. og orienterte ut fra denne.

Styret sier seg fornøyd med økonomien hittil i år.

Noen har enda ikke innbetalt årets kontingent. Marie sender ut purrebrev.

 Sak 4. Reiseliv

Brit orienterte.

Englandsturen.

Alt er klart for sommerens tur til London og Sør-England i tiden 15. – 22. juni.

Det er 34 påmeldte og Orklareiser stiller med reiseleder for hele turen.

Valget falt på musikalen “Phantom of the opera” og de som ønsker å delta på denne, inklusive 3-retters middag på en Olivers-restaurant med buss tur/retur til hotellet, har meldt seg på.

Turen til Savalen.

Årets høsttur går til Savalen 12.- 14. september.

Det er sendt ut invitasjon til alle med påmeldingsfrist 31. juni.

Kari sender ut melding og minner om turen og påmeldingsfristen i slutten av juni.

Sak 5. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte.

Protokoll fra siste landsstyremøte sendes styret.

Orienteringen tatt til etterretning.

Sak 6. Nytt fra PFO.

Marie orienterte.

Tatt til etterretning.

Sak 7. Referat fra lederkonferansen på Lillestrøm 26. – 27. mai v/ Marie.

Marie orienterte fra lederkonferansen.

Tatt til etterretning.

Sak 8. Trekking av fotballbilletter.

Marie orienterer de heldige som er trukket ut.

Sak 9. Eventuelt.

  • Marie ba styret tenke igjennom og komme med forslag til underholdere/foredragsholdere på medlemsmøtene, slik at det er noen å velge mellom til neste års medlemsmøter.

Høstens første styremøte er 5. september, i Kreftforeningens lokaler som tidligere.

Trondheim, 7.juni 2016

Kari