Styremøte 8 januar

Protokoll

Tid: 08. januar 2018.

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif Roger, Jan, Kari, Brit, Else

Forfall: Harald

Sak 1. Protokoll fra styremøte 4. desember og oppsummering og evaluering av julelunsjen 6. desember 2017.

Protokoll fra styremøte 4. desember 2017: 

Ingen spesielle merknader

Oppsummering og evaluering av julelunsjen 6. desember2017.

Styret diskuterte årets julelunsj på hotell Augustin og følgende bemerkninger kom fram:

 • Kjøreplanen fungerte godt.
 • Det passet godt å innta julegløggen i hotellets hyggelige foaje.
 • Servicen var god, det var hyggelige kelnere som serverte.
 • Maten var god
 • Musikken var grei og Arve fikk stor applaus for »O helga Natt».
 • Alle så ut til å trives og ha det hyggelig og det har kommet tilbakemeldinger fra medlemmer om at de hadde det trivelig.
 • Det kom fram at lokalet er «litt trangt».

Styret sier seg fornøyd med gjennomføringen av julelunsjen, men

vil likevel i 2018 ta kontakt med andre arrangører, bl.a. for å se på lokaler og undersøke prisnivå.

Sak 2. Innkomne saker.

Marie leste opp takkekort fra jubilanter og julehilsen fra Vegareiser.

Tatt til etterretning.

 Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og oversikt over inntekter og utgifter i forhold til budsjett. Styret sier seg godt fornøyd med økonomien.

Landsforbundet har i år hatt en god økonomisk situasjon og har derfor gitt en ekstrabevilgning til lokalforeningene i 2017. I tillegg har vi også fått neste års tilskudd på kr 125,- pr medlem, pluss kr 5000,-, utbetalt i desember, noe som vanligvis utbetales i mars/april. Ekstrabevilgningene skal brukes på tiltak for medlemmene og vil bli bakt inn i budsjettet for 2018.

 Sak 4. Reiseliv.

Brit orienterte.

 • Sommerturen til Paris og Normandie, 3. juni og i 7 dager er avtalt med Vega Reiser AS.
 • Turen til Gålå for å se Peer Gynt spelet, 5./6. august er avtalt med Nidaros Tours.

Invitasjon blir sendt ut i begynnelsen av februar 2018.

Sak 5. Årsmøte 2018.

Årsmøte arrangeres 31. januar 2018.

Årsmøtepapirene skal sendes ut med 2 ukers varsel.

Marie har utarbeidet utkast til Årsberetning samt Innkalling til Årsmøte.

Styret gikk igjennom disse. Marie tar inn merknadene som kom fram og sender over begge over til Kari.

Styret har forslag om uforandret kontingent, kr 250,- pr medlem pr år.

Styret har også forslag til vedtektsendringer for lokalforeningen, i tråd med landsmøtevedtak i 2017.

Det har ikke kommet inn merknad fra medlemmer.

Marie kontakter valgkomiteen og etterlyser valgkomiteens innstilling.

Jan tar seg av økonomisiden, revidert regnskap, budsjettforslag m.m. og sender over til Kari.

Når alle «papirene» er i orden, sørger Kari for kopiering og utsending til medlemmene, som E-post og i posten til de som ikke har mailadresse.

Sak 6. Vårens planer/aktiviteter.

Styret har følgende aktiviteter (utenom medlemsmøtene) snart klar for utsending:

 • Omvisning St. Olavs Domkirke 26. februar kl 1200, med kaffe på «To Tårn». Avtalt og i orden. Kari tar påmelding.
 • Omvisning på Trøndelag Teater 15. mars kl 1500, med kaffe og karbonader hos ISS. Avtalt og i orden. Kari tar påmelding.
 • Spellemann på taket 22.mars. Billetter er reservert. Kari tar påmelding.
 • Aktivitetsdag 14. mai med omvisning på Adressa og kaffe på Røft. Marie avtaler med Adressa og lager plakat. Ingen påmelding her.

Invitasjon til aktivitetene blir sendt ut i begynnelsen av februar.

Styret har avtalt omvisning på Torastua, Ladesletta bo- og servicesenter, Lade Alle 80, F 2-10, 2. etg

Jan og Marie tar bilder. Brit skriver innlegg til Telepensjonisten om besøket og legger ved bildene.

Sak 7. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte fra arbeidet i Landsstyret.

Tatt til etterretning.

Sak. 8. Nytt fra PFO.

Marie orienterte.

I følge PFO’s Møteprotokoll desember – 2017 – Nr. 5, har PFO nå valgt en organisasjonsform som innebærer en justering av regnskapet for PFO slik at inntekter og kostnader knyttet til PFO som organisasjon blir synliggjort i forhold til tilsvarende for aktiviteter i Hornemannsgården (som PFO mottar driftstilskudd for). Dette krever noen justeringer i arbeidsavtaler/Oppgaver, endringer i PFO’s vedtekter og Aktivitetskalenderen for Hornemannsgården.

Endringene blir presentert på PFO’s Årsmøte, 18. april 2018. Leder, nestleder og sekretær deltar fra oss.

Sak 9. Nytt fra Seniorrådet.

Styre har avtalt med seniorrådets leder, Randi Wiggen, at hun kommer og har innlegg om seniorrådets arbeid på vårt medlemsmøte 23. mai 2018.

Styret har merket seg Wiggens innlegg i dagens Adressa angående gåavstand mellom bussholdeplasser og støtter henne i det hun legger fram.

Sak. 10. Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt.

Møtet hevet kl 1250.

Trondheim, 10.01.2017.
Kari Bugten