Styremøte 19 september

PROTOKOLL fra styremøte

Tid: 19. september 2016

Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsensgt.

Tilstede: Marie, Leif-Roger, Jan, Kari, Brit, Harald, Else

Sak 1. Protokoll fra styremøte 2. mai og referat fra medlemsmøte 25. mai 2016.

Protokoll fra styremøte 6. juni 2016:

Ingen merknader.

Sak 2. Innkommet post.

Marie refererte takkekort fra jubilanter og takk for oppmerksomhet ved bortgang.

Tatt til etterretning

Sak 3. Økonomi.

Jan la fram status regnskap og regnskap i forhold til budsjett. Styret sier seg fornøyd med økonomien

Det er 3 medlemmer som enda ikke har betalt kontingent til tross for flere purringer. De blir nå strøket som medlemmer.

Regningen fra Savalen har kommet og er betalt.

Landsstyret har vedtatt at det skal være en opptelling av medlemmer pr 30. september. Kasserer sentralt har bedt om oversikt pr denne dato. Jan utarbeider oversikt og oversender til Kari for sjekking av adresser.

Sak 4. Reiseliv, herunder evaluering av Englandsturen og turen til Savalen.

Styret diskuterte neste års turer. Det er mange turer å velge mellom. For å gjøre seg kjent med noen av tilbudene, deltar medlemmer i styret på følende arrangement:

Reisetreff i Hornemannsgården på den 4.oktober kl 1400 -1600. Brit, Marie og Kari deltar. Marie melder på alle.

Visningstur og turtreff på Spitsbergseter Resort Rondane 18.- 20. oktober. Marie deltar.

Saken tas opp på nestestyremøte.

Evaluering av:

Englandsturen – En fin og innholdsrik tur, men en del å sette fingeren på. Marie tar saken opp skriftlig med Orklareiser.

Savalenturen – Bare positive tilbakemeldinger om denne turen.

Sak 5. Planer for neste år – møter.

Følgende datoer for medlemsmøter 2017 ble vedtatt:

 1. januar årsmøtet
 2. februar
 3. mars
 4. april

(9. -10 mai Landsmøte 2017)

 1. mai

 

 1. september
 2. oktober
 3. november
 4. desember

Og for styremøter 2017:

 1. januar
 2. februar
 3. mars
 4. april
 5. mai
 6. juni

 

 1. september
 2. oktober
 3. november
 4. desember

Marie la fram oversikt over aktuelle tema for underholdning for våren 2017’s medlemsmøter. Leif Roger går nærmere gjennom disse og legger fram forslag på neste styremøte.

 Sak 6. Nytt fra Landsstyret.

Marie orienterte om følgende saker fra landsstyret:

Gradert kontingent og Retningslinjer for æresmedlemskap. Dette blir landsmøtesaker, så styret vil diskutere disse nærmere på et senere styremøte.

OU-rapporten – saker som gjenstår gjennomført.

Lederkonferansen i mai

Siste nytt fra Landsstyremøte

Søknad om momskompensasjon

Økonomien sentralt

Sak 7. Nytt fra PFO.

Marie orienterte:

Saken med Skatt Midt-Norge – er enda ikke avgjort.

PFO vil sette i gang en undersøkelse angående eldres bruk av IKT.

 Sak 8. Nytt fra seniorrådet.

Ikke noe nytt fra seniorrådet.

Sak 9. Eventuelt.

 A) Trondheimsforeningens historie skal oppdateres, Inger Qvam har sagt seg villig til å hjelpe til med oppdateringen. Marie tar kontakt med Inger.

B) Verving – Medlemstallet har gått ned med 14 hittil i år og det har kommet til 4 nye medlemmer. Verving er viktigere enn noen gang! Alle oppfordres til å verve.

Trondheim, 20 september 2016

Kari