Vedtekter

Vedtekter Telepensjonistene Bergen og Hordaland - oppdatert mars 2022,

Oppdaterte VEDTEKTER finner du HER.

Endring vedtatt på årsmøtet 2022:

§6 Antall varamedlemmer til styret endres fra en til to, gjeldende fra 2022:

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer med to vararepresentanter. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og kasserer velges det ene året, nestleder og sekretær det neste året. Den samme ordningen gjelder ved valg av de øvrige tre styremedlemmer. To styremedlemmer velges det ene året, et styremedlem det neste året. Hvert år velges – to vararepresentanter til styret – en revisor og en vararepresentant – valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant – komite for servering på medlemsmøter bestående av 4 medlemmer. Arrangementskomite på tre medlemmer velges for 2 år. To medlemmer velges det ene året og ett medlem det andre året. Leder for komiteen oppnevnes av styret blant styremedlemmene