Vedtekter

Vedtekter Telepensjonistene Bergen og Hordaland - oppdatert februar 2020,

Oppdaterte VEDTEKTER finner du HER.

Endringer vedtatt på årsmøtet 2020:

§3 Medlemmer, endres til:

«Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor og ansatte i de samme bedriftene, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen»

§6 Antall varamedlemmer til styret endres fra to til en, gjeldende fra 2021:

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer med en vararepresentanter. Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og kasserer velges det ene året, nestleder og sekretær det neste året. Den samme ordningen gjelder ved valg av de øvrige tre styremedlemmer. To styremedlemmer velges det ene året, et styremedlem det neste året. Hvert år velges – en vararepresentanter til styret – en revisor og en vararepresentant – valgkomite på inntil tre medlemmer og en vararepresentant – komite for servering på medlemsmøter bestående av 4 medlemmer. Arrangementskomite på tre medlemmer velges for 2 år. To medlemmer velges det ene året og ett medlem det andre året. Leder for komiteen oppnevnes av styret blant styremedlemmene