Vedtekter

Lokalforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i januar 2016 og endret på årsmøtene i 2018 og 2020.

 

ARE-TPlogo


VEDTEKTER

for

Telepensjonistene Arendal

 

§ 1.

Navn

Foreningens navn er Telepensjonistene Arendal.

§ 2.

Formål  

Foreningen er en lokalforening i Telepensjonistenes Landsforbund og har som formål å samle alle telepensjonister bosatt innenfor tidligere Arendal Teleområde for å ivareta felles økonomiske, sosiale, helse- og velferdsmessige samt kulturelle interesser.

§ 3.

Medlemskap

Tidligere ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor, deres ektefeller/samboere og gjenlevende ektefeller/samboere, kan bli medlem av foreningen.

§ 4.

Kontingent  

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet, i henhold til forbundets fastsatte minstesats for kontingent for lokalforeningen.

§ 5.

Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år innen 15. februar.  Det innkalles med minst 3 ukers varsel.

Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret senest 2 uker før årsmøtet.

 

Årsmøtet behandler:

– beretning

– revidert regnskap (regnskap følger kalenderåret)

– fastsetting av medlemskontingent, jfr. § 4

– budsjett

– vedtekter, jfr. § 10

– valg i henhold til § 6. Valg avgjøres med alminnelig flertall og foretas skriftlig når noen ber om det.

– innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene setter fram skriftlig krav om det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 14 dagers varsel.

Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles på møtet.

§ 6.

Styret  

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer.  I tillegg har lokalredaktør for foreningens hjemmesider møte- og talerett. Redaktøren har ikke stemmerett.

Styremedlemmer velges normalt for 2 år, men kan som et absolutt unntak velges for 1 år dersom dette av spesielle årsaker er mest hensiktsmessig. Ved valgene bør det legges vekt på å unngå at hele styret skiftes ut samtidig.

Hvert år velges:

– to vararepresentanter til styret

– en revisor

– valgkomité på tre medlemmer

Hvert fjerde år

– foreslår styret medlem og varamedlem til Arendal kommunes eldreråd for fire år om gangen, følger kommunestyreperiodene.

 

§ 7.

Styrets oppgaver  

Styret skal

– behandle alle saker som vedrører foreningens virksomhet, og sette i verk de tiltak som kan fremme dens formål

– holde god kontakt med forbundets øvrige organer

– veilede og følge opp arbeidet til komitéer/utvalg

– påse at foreningens midler forvaltes på en betryggende måte og at regnskap og beholdning alltid er i orden.

– oppnevne lokal redaktør for telepensjonistene.no

§ 8.

Møter

Lederen innkaller til styremøter og leder disse. Dersom lederen har forfall overtar nestlederen. Styret innkaller til medlemsmøter. Det innkalles til møter så ofte leder/styret finner det ønskelig.

§ 9.

Oppløsning

Oppløsning av lokalforeningen kan bare vedtas av et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært, jfr. § 5), og med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om oppløsning skal være varslet ved innkallingen til årsmøtet.

Foreningens arkiver, protokoller og regnskaper oversendes landsforbundet til oppbevaring. Foreningens aktiva oppbevares også av forbundet og nyttes ved en eventuell nydanning av pensjonistforening samme sted.

§ 10

Vedtekter

Med utgangspunkt i forbundets mal for vedtekter i lokalforeningen og innenfor rammen av forbundets vedtekter fastsetter lokalforeningens årsmøte foreningens vedtekter. Fastsetting av vedtekter og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Disse vedtektene (endring i §6) ble enstemmig vedtatt på lokalforeningens årsmøte den 28. januar 2020.